درج مطلب
 

   مجتمع آموزشی امام صادق ( ع )

برنامه هفتگی دبستان سال حصیلی96   1395

                                                                                                                    پایه  :   چهارم  2                                                                                

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ادبیات

ریاضی

هدیه

ریاضی

ورزش

ریاضی

مطالعات

زبان

علوم

مطالعات

ادبیات

ورزش

هدیه

رایانه

قرآن

ادبیات

ریاضی

زبان

ادبیات

علوم

ریاضی

ادبیات

علوم

مطالعات

هنر

 

      

 

 
روزنگار مهر ماه کلاس چهارم 2
 
دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتو
96/7/12
اولیا محترم لطفا برگه ی داده شده به دانش آموزان در مورد قانون ها و مقررات مدرسه را با کمک و هم فکری فرزندانمان کامل کنیم . با سپاس از شما
96/7/12
کتاب کار ریاضی دانش آموزان تصحیح شده و تحویل داده شد 
تکلیف : ریاضی : کتاب کار مرات هفته دوم حل شود - برگه های ریاضی حل شود  (سوالات سخت را فکر کنند ولی اجباری نیست) ص 13 ص 14 ص15 کتاب ریاضی حل شود .
96/7/11
ریاضی : ص 11 تمرین کتاب ریاضی حل شود 
علوم : برگه های داده شده حل شود
تکالیف روزسه شنبه 11مهر
انشاص 13کتاب نگارش نوشته شود...یک ص ازدرس آفریدگارزیبایی نوشته شود...ص11کتاب خوانداری رونویسی شود...برگه ای که بایدقوانین توسط دانش آموزان نوشته شودکامل وآورده شود..فردادفتردیکته آورده شود
درس دوم مطالعات تدریس وبه کمک دانش آموزان سؤال ازمتن طرح شدوپاسخ آنهادرکتاب هایلایت شد...درس اول نگارش کامل شد..فعالیتهای هدیه کامل شد...کاربرگ مطالعات درکلاس انجام شد
لطفأفرداکتاب هدیه همراهشان باشد
کتاب هدیه تعدادی ازدانش آموزان درمدرسه است...اولیانگران نشوند
 
96/7/10
بنام خداوباسلام خدمت اولیای گرانقدر
پیکهای فارسی وهدیه درکلاس حل شد.مفهوم فعل وفاعل ومفعول توضیح داده شد..واژه آموزی وتصویرخوانی درس آفریدگارزیبایی کارشدو کلاس به دوگروه تقسیم شد وسرگروه هرگروه درمورتصویرتوضیحاتی دادوبه سؤالات بقیه دانش آموزان پاسخ داد
درس دوم هدیه تدریس شد  به سؤالات دانش آموزان پاسخ داده شد..مقداری ازفعالیتهادرکلاس وبقیه بایدتوسط دانش آموزان درمنزل انجام شود
تکالیف روزدوشنبه 11مهر
فعالیت ص 5و6مطالعات انجام شود...ص 10فارسی رونویسی شود...درموردص 15کتاب فارسی یک ص انشانوشته شود..مطالعه فراموش نشود.پیک ریاضی نوشته شود
96/7/10
ریاضی : برکه داده شده حل شود برگه اول درسنامه است حتما مطالعه شده و سوالات برگه دوم حل شوند -کار در کلاس ص10 حل شود
9/7/4
ریاضی:ص8 کتاب اصلی حل شود
🌸🌸اولیای عزیزعرض ادب واحترام🌸🌸امروز4مهرتمرین کتاب کارفارسی درکلاس چک شد، قرآن 3ص تدریس، روخوانی وقواعدومعنی کلمات کارشد، درس آفریدگارزیبایی به صورت فعال تدریس شدوازمتن درس سؤالاتی شفاهی توسط دانش آموزان مطرح وپاسخ داده شد، درک مطلب توسط دانش آموزان پاسخ داده شد
مطالعات درس اول پرسش شدواکثربچه هاپاسخگوبودند
تکلیف روز4مهر
ازکلمات سخت درس آفریدگارزیبایی یکبارنوشته شود، مطالعات خوانده شود، فردابه صورت دوره یک دیکته  ازپایه سوم گفته می شود
دفتردیکته آورده شود...باتشکر🌹🌹🌹
 
96/7/3
ریاضی :تمرین ص 6و7 کتاب اصلی ریاضی حل شود
امروز ریاضی ص 4و5 گفته شده است این درس مربوط به عدد نویسی اعداد6  رقمی است
بنام خداوباسلام
تمرینهای کتاب کارفارسی درکلاس چک شد..قرآن 3ص تدریس وتوسط دانش آموزان روخوانی شد...تکالیف بررسی شد
درس اول هدیه تدریس وفعالیتهای آن به کمک دانش آموزان انجام شد...تعدادی ازدانش آموزان انشاخواندند
تکلیف روزسوم مهر
صفحات 15و16و17و18کتاب کارفارسی انجام شود
قبلأازهمکاری وتوجه شمااولیای محترم کمال سپاس وتشکررادارم🌹🌹🌹🌹
ازیاشاسالکی نیابرای دیدمتفاوت وانشای زیبایی که درموردستایش نوشته بودتقدیرمی شودبه امیدموفقیت پسرگلم🙏🙏🙏
ناگفته نماندانشای خوانده شده همگی زیبابود...ازهمگی گل پسرام ممنونم❤️❤️
96/7/1
عرض ادب واحترام مجددخدمت اولیای گرامی
تذکرچندنکته رالازم دانسته، مصدع اوقاتتون شدم
کتاب قرآن ازشنبه تاچهارشنبه درکلاس می ماندتاماهرروز15دقیقه مطالعه قرآن داشته باشیم
روزهای شنبه وچهارشنبه هرهفته دیکته داریم
هرروزیک ساعت مطالعه بایدانجام شود
نظم وانظباط دانش آموزان ونحوه ی انجام تکالیف وساعت شروع وپایان آن توسط اولیادردفترمشق یاازطریق تلگرام گزارش داده شود
یک پوشه دکمه داردرکیف دانش آموزباشدتااگرپیک، دعوتنامه، رضایت نامه و...به دانش آموزان داده شددرون آن گذاشته ومرتب به منزل برسد..روزچهارشنبه یک آزمون دیکته ازکلاس سوم گفته میشود
ریاضی: راهبرد الگو یابی توضیح داده شد
دانش آموزان جمع اعداد از 1 تا 100 را بدست  بیاورند( اختیاری) 
علوم : با حلقه هایی که داده شده حباب بسازند و آزمایش کنند
دربارهی ضخامت حباب و رنگی دیدن اجسام فکر کنند و جستجو کنند
عرض ادب واحترام مجددخدمت اولیای گرامی
تذکرچندنکته رالازم دانسته، مصدع اوقاتتون شدم
کتاب قرآن ازشنبه تاچهارشنبه درکلاس می ماندتاماهرروز15دقیقه مطالعه قرآن داشته باشیم
روزهای شنبه وچهارشنبه هرهفته دیکته داریم
هرروزیک ساعت مطالعه بایدانجام شود
نظم وانظباط دانش آموزان ونحوه ی انجام تکالیف وساعت شروع وپایان آن توسط اولیادردفترمشق یاازطریق تلگرام گزارش داده شود
یک پوشه دکمه داردرکیف دانش آموزباشدتااگرپیک، دعوتنامه، رضایت نامه و...به دانش آموزان داده شددرون آن گذاشته ومرتب به منزل برسد..روزچهارشنبه یک آزمون دیکته ازکلاس سوم گفته میشود
 
1395/11/1
ریاضی ، برگه داده شده برای سه شنبه حل شود
بنام خداوباسلام
پیک درکلاس حل شد..شعرهابه صورت داوطلبانه پرسیده شد..آزمون گرفته شد...درس 15و16مطالعات داوطلبانه پرسش ومرورشد
تکلیف یکشنبه 12اسفند
ازکلمات سخت شیروموش، خردودانش وادب ازکه آموختی یکبارنوشته ویک ص دیکته نوشته شود..دفتردیکته آورده شود..درسهای 16و15مطالعات مطالعه شود آزمون داریم
 
1395/11/11
بنام خداوباسلام
دیکته گفته شد...هدیه درس اولین بانوی مسلمان فعالیتهاکامل شد...فارسی درس 14تدریس شد
ازساعت 10تا1ونیم هم به موزه رفتیم
تکلیف دوشنبه 11بهمن
پیک نوشته شود..یک ساعت مطالعه طبق برنامه..یک گزارش ازاردوی امروزدریک ص نوشته شود
دونفرازدانش آموزان پیک خودرادرکلاس جاگذاشتند..لطف شودبه مدرسه مراجعه وپیک راتحویل بگیرند...باتشکر
1395/11/6
ریاضی : خیلی سبز صفحه 74-75-76-77-78 ( تمرین 10 تا 27 )
علوم : برگه پاسخ فعالیت های کتاب درسی داده شده مطالعه کنند .
1395/11/4
بنام خداوباسلام
دیکته گفته شد...درس لطف حق وامیدتدریس، معنی وفعالیتهاانجام شد..نکته دستوری وواژه آموزی نیزتدریس شد..درس خاله نرگس درس هدیه تدریس شد...کوئیزهدیه گرفته شدوبقیه زنگهابه ریاضی وعلوم اختصاص داده شد
تکلیف روزدوشنبه 4بهمن
پیک نوشته شود..دانش آموزانی که درکلاس ازروی شعرهاننوشتندیاکامل نبوده
نوشته یاکامل شود
یک ساعت مطالعه طبق برنامه
درضمن اولیای محترم حتمأهرجلسه دیکته وکوئیزدانش آموزامضاشودوازغلطهای دیکته حتمأتمرین وتکرارشود
باتشکرفراوان
1395/11/2
امروز کار با نقاله گفته شد 
دانش آموزان فردا حتما نقاله بیاورند
بنام خداوباسلام
قرآن ازص 58تا62تدریس شد
روانخوانی تمرین شدوکلیه دانش آموزان خواندند
شمیم علم حل شد..فارسی خیلی سبزدرس 123ص حل شد
تکلیف شنبه 2بهمن
پیک فارسی نوشته شوذ..یک ساعت مطالعه طبق برنامه
دانش آموزانی که کتاب خیلی سبزنیاورده بودندحتمأفردابیاورن
1395/10/25
 امروز یک برگه برای تقسیم داده شد 
صفحه اول و صفحه دوم ( به جز دو تقسیم آخر ) در کلاس حل شد 
دانش آموزان این برگه را به کتاب خود وصل کنند و همراه داشته باشند
سلام وقتتون بخیر
شمیم علم حل شد.دیکته گفته شد...هدیه درس 12تدریس وفعالیتها انجام شدند
درکلاس 1 /4به علت یه زنگ اضافه موضوع انشاداده شدودانش آموزان نوشتندودرکلاس خواندند
تکالیف روزشنبه 25دی
به علت آزمون زبان فردا...فقط 2سؤال ص82نوشته شود..درس 11مطالعات مطالعه شود
13958/10/18
بنام خدا..عصراولین روزهفته بخیر...زنگ اول آزمون مطالعات گرفته شد...قرآن روخوانی کارشد...مجددأقواعدقرآنی درکلاس کارورفع اشکال شد..هدیه درس 11تکراروتمرین شد
تکلیف روزشنبه 18دی
تامی توانیدقرآن بخوانید...روخوانی، پیام قرآنی، قواعدوکلمات قرآنی
1395/10/30
پاسخنامه علوم فصل 6 سنگ ها داده شد
بنام خداوباسلام وعرض تبریک به مناسبت یلدا
مطالعات وفارسی پرسیده شد...درموردبند، متن علمی ومتن ادبی توضیح داده شد
جشن شب یلداداشتیم هم درکلاس هم درمدرسه
عکس جشن درکلاس
1395/09/28
ریاضی : صفحه 57 و 58 خیلی سبز
صفحه 59 کتاب اصلی 
شمیم علم حل شد...دستورزبان فارسی: تشبیه، ترکیب وصفی واضافی، فعل ساده وغیرساده، فعل وفاعل ومرتب کردن جمله مجددأتوضیح داده شدورفع اشکال گردید..فارسی نوشتاری درس 10تاحدودی انجام شد
ازکلمات سخت درس 10یکبارنوشته شود..یک ص دیکته ازهمین درس..هدیه مطالعه شود..دفتردیکته فراموش نشود
1395/09/22
شعرهاامروزازهمه دانش آموزان پرسیده شد..دیکته گفته شد..فارسی درس 8درس آزادتدریس شد..تمرینهایی برای درس آزاددرکتاب فارسی نوشتاری آماده شده بودکه درکلاس انجام شد
تکالیف دوشنبه 22آذر
رونویسی ازدرس 8یک صفحه دیکته ازهمین درس
مطالعه کلمات هم معنی، هم خانواده ومخالف درس 8ومطالعه هدیه
فردادرس 8مطالعات درکلاس تمرین میشود
1395/09/20
ریاضی : صفحه 53 کتاب حل شود 
علوم : فردا از مدارهای سری و موازی چند سوال داده می شود 
درس مولوی توضیح داده شد
کلمات هم خانواده، هم معنی ومخالف این درس داده شد
شمیم علم حل  شدوهدیه پرسیده شد
تکالیف روزشنبه 20آذر
ازروی درس نهم به طورکامل باکلمات هم خانواده، هم معنی ومخالف نوشته شود
یک ساعت مطالعه ازدروس طبق برنامه انجام شود
1395/09/16
بنام خداوباسلام
قرآن صفحات 40و41و42تدریس شد..دستورزبان فارسی درکلاس کارشدرفع اشکال شدو8تمرین دردفترنوشته شدنهادوگزاره رفع اشکال شد
تکالیف روزسه شنبه 16آذر
ادبیات ومطالعات مطالعه شود
یک صفحه دیکته ازدرس مهمان شهرمانوشته شود
دفتردیکته فراموش نشود
ورقه های آزمون حفظ شعرامضاوآورده شودودانش آموزانی که حفظ نبودندباتوجه به تذکراینجانب ازشعرهارونویسی کنند
1395/09/15
بنام خداوباسلام
آزمون فارسی خوانداری گرفته شد..دیکته گفته شد..هدیه درس 9تدریس شد..نهادوگزاره تدریس وچندتمرین درکلاس حل شد
تکالیف بررسی شد
تکالیف دوشنبه 15آذر
ازدرس اول تادرس هفتم ازهردرس دوجمله نوشته شودونهادوگزاره مشخص شود..یک ص دیکته از7درس اول..طبق برنامه مطالعه یک ساعت انجام شود
1395/9/7
یک برگه ریاضی و یک برگه علوم داده شده روز سه شنبه حل شود 
بنام خداوباسلام
زنگ اول آزمون مطالعات گرفته شد..درس 7مطالعات تدریس شدوفعالیتهادرکلاس انجام شد..نحوه استفاده ازقطب نماآموزش داده شد
10سؤال دستورزبان فارسی روی تخته نوشته ودرکلاس حل شد
تکالیف روزیکشنبه 7آذرماه
ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبراکرم وشهادت امام حسن علیه السلام والتماس دعاازشماعزیزان
شمیم علم حل شود
پیک ریاضی وعلوم حل شود
1395/09/03
زنگ اول به آزمون علوم اختصاص داده شد...یک زنگ فارسی نوشتاری درس مهمان شهرماکامل شدوزنگ مطالعات  چهارم 2    به ریاضی اختصاص پیداکرد
به علت آزمون ریاضی شنبه تکلیف ندارندولی تامی توانندریاضی کارکنند...باتشکروآرزوی داشتن پایان هفته ای خوب برای تک تک شماعزیزان🌹🌹🌹
باسلام خدمت اولیای محترم
پسرانم لطفا برای طراحی اسلاید اخرترم مطلب و تصویر اماده کنید
درصورت داشتن سوال با آیدی زیر درارتباط باشید
کلاس ریاضی رفع اشکال فردا  پنج شنبه 1395/09/04ساعت 8 الی 10:30 و کلاس تیز هوشان 10:30 الی 11:30 برگزار می شود
اولیاء محترم برای فردا کلاس تیز هوشان 1 ساعت برگزار می شود و در هفته ی بعد این 30 دقیقه جبران می شود
 
1395/09/2
فردا امتحان علوم - کتاب کار خیلی سبز (درسنامه و سوالات ) از مدار سری و موازی سوال نمی آید .
ریاضی برگه ی داده شده را بیاورند 
زنگ اول به آزمون فارسی نوشتاری اختصاص داده شدوبقیه زنگهابه ریاضی
تکلیف روزدوشنبه 1آذرماه
تامی تواننددیکته کارکنند
بستگی به ضعف وقوت دانش آموزدارد...دانش آموزی که ضعیفتراست بیشترکارکند
باتشکرازاولیای همیشه همراه🌺🌺
1395/08/29
ریاضی یک برگه برای کسر داده شده 8 صفحه اول خوانده شده ، اشکالات را بپرسند و سوالات آخر حل شود ( سه شنبه ) 
قرآن تاص 37روخوانی وقواعدکارشد...فارسی درس مهمان شهرماتدریس شدوبه پرسشهاپاسخ داده شدودانش زبانی تدریس شد...هدیه نمازی درکوهستان تدریس وفعالیتهاانجام شد...تکالیف بررسی شد
ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی تکالیف شنبه 29آبان 
پیک فارسی نوشته شود..خانم لطیفی فرمودندپیک ریاضی هم حل وهم مطالعه شود..آزمون فارسی نوشتاری ازاول تاآخردرس آرش کمان گیر..باآرزوی موفقیت🌹🌹🌹
1395/08/23
ریاضی جدول ضرب دوره شود - برگه داده شده کامل شود
1395/08/22
قرآن 2ص تدریس شد..شمیم علم درکلاس حل شد...کتاب کارفارسی درس آرش کمان گیرکامل شد..هدیه پرسیده شد
تکلیف شنبه 22آبان
مطالعات پرسیده میشود
دوپیک فارسی نوشته شود
1395/08/19
پیک فارسی حل شد..مطالعات درس 6تدریس شدوکاربرگه شماره 7وفعالیتهاانجام شد..دیکته گفته شد2صفحه ازفارسی خیلی سبزحل شد..تکاایف بررسی شد
تکالیف چهارشنبه 19آبان
شمیم بادقت ومرتب نوشته شود..فارسی، هدیه وقرآن مطالعه شود..دفتردیکته امضاشودواشتباهات تمرین شود..آرزومندلحظات خوشی درپایان هفته برای شماهستم🌹🌹🌹طاهری
ریاضی : صفحه 37 کتاب اصلی صفحه 40 کتاب کار برگه داده شده حل شود
1395/08/18

کلمات جمع بسته شده داستان من وشما و هفت خان رستم نوشته شودو نگارش آورده شود
مطالعات پرسش درس 7 خوانده شود
ریاضی صفحات 33 و 34  و 35 در کلاس حل شد
کتاب کار ریاضی صفحات 51 و 52 کامل حل شود(حتی تمرینات مروری ) هم حل شود
علوم آزمایش های فصل 3 تمام شد
برای شنبه آزمون فصل 3 علوم  از دانش آموزان گرفته می شود
ریاضی صفحه 36 کتاب درسی حل شود
پاسخنامه علوم ،کتاب کار ، فصل انرژی داده شد بخوانند و در کتاب وارد کنند و اگر اشکالی داشتند بپرسند - صفحه اول برگه داده شده را لطفا  خانواده ها حتما مطالعه کنند
1395/08/17
پیک فارسی توسط دانش آموزان روی تخته حل شد...فارسی نوشتاری درس 6تاآخرص41نوشته شد..دیکته گفته شد..تکاایف بررسی شد
1395/08/16

زنگ اول قرآن ص34و35تدریس شد...همه دانش آموزان روخوانی کردند
مطالعات وفارسی پرسیده شد
تکالیف بررسی شد
به علت اردوی استخر...یک زنگ درکلاس 2 /4ودوزنگ در1 /4کنسل شد
تکالیف یکشنبه 16آبان
پیک فارسی نوشته شود...یک ص دیکته ازآرش کمانگیرنوشته شود..از6درس اول کلماتی که باصدای ه وح است پیداکنیدوبنویسید
فارسی مطالعه شود
ریاضی سوال 17 تا 36 ( از صفحه 34 تا 39 ) کتاب کار خیلی سبز - برای سه شنبه
1395/08/15
صفحه 35 ریاضی کتاب اصلی 
دانش آموزانی که برگه ها و کتاب کار را نداده اند فردا بیاورند .
علوم 3 سوال از فصل انرژی  ( کتاب کار )
شعر باران حفظ شود - شعر باران نوشته شود - مطالعات مطالعه شود
 
1395/08/12
12 آبان 95
ریاضی : صفحه 31 -32 33 از کتاب اصلی - صفحات (29 تا 33 ) تمرین 1 تا 16 از خیلی سبز - برگه داده شده حل شود
علوم : یکشنبه از فصل انرژی 3 سوال کتبی پرسیده می شود
به نام خداوباسلام
قرآن ص 33تدریس شد..حروف مقطعه مجددأکارورفع اشکال شد..دستورزبان رفع اشکال شد..چنددانش آموزتمرین روی تخته نوشتند..دیکته گفته شد..درس آرش کمان گیرتدریس شدوفقط تمرین درست، نادرست ودرک مطلب حل شد
تکلیف چهارشنبه 12آبان
شمیم علم نوشته شود..قرآن حتمأمطالعه وروخوانی شود
ضمن تشکرازاولیای محترم که بانظارتشون دانش آموزان تکالیف خوش خط ومرتبی نوشتندتقاضامیشوداین همکاری صمیمانه پیوسته باشدوحتمأنام دانش آموزانی که مدیریت زمان می کننددردفترارتباط نوشته شودتاازآنان تقدیربعمل آید
1395/08/11
قرآن حروف مقطعه تدریس شد...انشا درکلاس خوانده شد..پیک مطالعات درکلاس حل شد
1395/08/10
یک ص دیکته گفته شددردفتردیکته چندسؤال دستورزبان داده شدقرآن روخوانی شدهدیه پرسیده شدتکالیف بررسی شد
تکلیف دوشنبه 10آبان
پیک مطالعات حل شود...مطالعات تاآخردرس 5مطالعه شود
قابل توجه اولیای گرامی
دانش آموزانی که کارنامه به منزل نیاوردندفردااولیای عزیزساعت 11برای تحویل کارنامه تشریف بیاورند
مستدام باشید...طاهری
1395/08/09
یک صفحه قرآن تدریس شدوکل دانش آموزان به صورت دوره روخوانی کردند
مطالعات گروه بندی شده وپرسش شد...مراکزاستان تدریس وکاربرگه 6درکلاس انجام شد...موضوع انشاداده شوودانش آموزان نوشتند
تکالیف 9آبان
ص5رهایی ازقفس نوشته شود..یک ص دیکته ازهمین درس..فردادریکته دستورزبان فارسی شامل: بیت، ردف، قافیه ومصراع، ترکیب اضافی ووصفی، هم آواومتشابه وفعل وفاعل چندسؤال داده میشود...ضمن مطالعه دفتردیکته فراموش نشود...پاینده باشید🌹🌹🌹
تکلیف : برگه های داده شده برای امروز حتما آورده شود - دوشنبه ریاضی دارند
1395/08/05
تآزمون جامع گرفته شد..زنگ بعدهمه سؤالات آزمون درکلاس حل شدوپیک دیروزهم درکلاس حل شد..دانش آموزان انشاباموضوع اگرپدربودم.. رادرکلاس خواندند..کتاب فارسی خیلی سبزص38و39درکلاس حل شد
تکالیف 5آبان 
ص40و41و42کتاب فارسی خیلی سبزنوشته شود
ص سوم رهایی ازقفس رونویسی شود
کلمات
هم معنی، هم خانواده ومخالف درس رهایی ازقفس مطالعه شود
باآرزوی پایان هفته ای خوش وپرازموفقیت برای تک تک شماعزیزان
1395/08/03
با سلام و عرض ادب آموزش رایانه ادامه آموزش پاورپوینت  و ادامه آموزش تایب سرعت جروف ا ل گ آ * مطالب آموزشی مکرر در کلاس تمرین شد جزوه به دانش آموزان داده شد. با تشکر از توجه شما
آزمون مطالعات گرفته شد
درس رهایی ازقفس تدریس وفعالیتهاانجام شد..واژه آموزی، کلمات مرکب وردیف وقافیه تدریس شد
بخوان وبیندیش ومثل روخوانی شده وبه سؤالات پاسخ داده شد ..مفهوم چندضرب المثل درکلاس توضیح داده شد
به علت آزمون علوم فرداتکلیف فقط مطالعه علوم است...به امیدموفقیت پسران گلم
1395/08/02
زنگ اول آزمون هدیه گرفته شد..پیک جامع درکلاس حل شد...در5مطالعات ص20تدریس وفعالیتهاانجام شد
تکالیف 2آبان
پیک فارسی نوشته شود...10سؤال مطالعات نوشته شود..مطالعات مطالعه شود
1395/08/01

پیک جامعی ازفارسی، مطالعات وهدیه دردوزنگ درکلاس کارشد
نیمی اززنگ به رفع اشکال ریاضی ویک زنگ برای آزمون ریاضی اختصاص داده شد
تکلیف اول آبان 
ص4درس ارزش علم رونویسی شود..کلمات هم خانواده، هم معنی ومخالف همین درس نوشته شود.. یک ص دیکته ازهمین درس نوشته شود..هدیه مطالعه شود
1395/07/28
بنام خداوباسلام
حضورمحترم اولیای پایه چهارم عرض شود   ازآنجاکه دانش آموزان شنبه آزمون ریاضی دارندهیچ تکلیفی ندارندفقط تامی توانندریاضی کارکنند...باتشکر طاهری
ریاضی : شنبه امتحان ریاضی از فصل ا.ل است - نمونه سوال با حل آن داده شده الگوها از کتاب کار خیلی سبز و کتاب درسی است .
1395/07/27
بنام خدا.عرض ادب واحترام
فرداامتحان دیکته 4درس اول فارسی..فارسی شفاهی هم آزمون داریم شامل (روخوانی، هم معنی، حفظ شعرودرک مطلب) ازهمین 4درس
امروزآزمون فارسی نوشتاری گرفته شد...پیک فارسی وفارسی خیلی سبزدرس ارزش علم کامل شد..تکالیف بررسی شد
متأسفانه چنددانش آموزتکلیف، کتاب وپیک نیاورده بودند
تکلیف شب..2صفحه دیکته ومطالعه فارسی
ریاضی : فردا اشکالات خود را بنویسید و بپرسید و جمع  فرایندی گفته شد
امتحان از کتاب درسی و کتاب کار خیلی سبز و برگه های داده شده
علوم : پاسخنامه فصل دوم کتاب کار داده شد ( امتحان از کتاب کار خیلی سبز و برگه های داده شده
1395/07/26
بنام خدا
آزمون فارسی نوشتاری 4درس اول شامل:انواع جمله
کلمات مخالف، هم خانواده، هم معنی، هم آواومتشابه، نکات دستوری هرآنچه تاکنون تدریس وکارشده ویک بندانشا
تکلیف دوشنبه 26مهر
20سؤال ازمطالب بالانوشته شود👆👆👆👆
قرآن دوص تدریس وروانخوانی شد..دیکته گفته شد..زنگ هدیه به زنگ ریاضی اختصاص داده شد
کلاس 2 \4پیک فارسی چک ورفع اشکال شد
1395/07/25
25 مهر 95ریاضی : حل کتاب خیلی سبز  - فردا کتاب خیلی سبز ریاضی آورده شود - حل مسایل الگو و رفع اشکال از الگو
علوم : انجام چند فعالیت از فصل دوم - یک برگه داده شده  حتما مطالعه شود - سوال ها از کتاب کار و برگه داده شده است .پیک مطالعات درکلاس حل شد..درس 5مطالعات ص اول توضیح داده شد.کاربرگه 5کارشد...مطالعات وفارسی پرسیده شد..فارسی نوشتاری درس ارزش علم نوشته شد
تکالیف بررسی شد
ص سوم درس ارزش علم رونویسی شود...یک ص دیکته ازهمین درس
کلمات هم خانواده، هم معنی ومخالف درس ارزش علم نوشته شود..هدیه مطالعه شود..دفتردیکته فراموش نشود
 
شنبه 24 مهر 95
قرآن ص19و20تدریس شدوروانخوانی شد
فارسی درس 4تدریس شده وتمرینات خوانداری کامل شد
دانش زبانی توضیح داده شد
کتاب کارفارسی خیلی سبزدرس 3کامل شدهدیه تدریس وپرسیده شد...شعرروباه وزاغ پرسیده شد
تکالیف بررسی شد
*تکالیف *
صفحه 1و2درس ارزش علم رونویسی شود....یک صفحه دیکته ازهمین درس
ص28کتاب کارفارسی نوشته وفرداآورده شود
مطالعات خوانده شود
1395/07/19
کتاب فارسی نوشتاری درس رازنشانه هاکامل شد
2صفحه ازکتاب خیلی سبزهمین درس نوشته شد
دیکته گفته شد
تکالیف دوشنبه 19مهرماه
2صفحه دیکته نوشته شود
پیک فارسی ومطالعات نوشته شود
فارسی به طورکامل مطالعه شود
ازاولیای عزیزتقاضامیشودکتابهای فارسی نوشتاری وخیلی سبزرانظارت کنندواگردانش آموزی کامل نکرده کامل کند
ضمن تشکرازهمکاری تک تک شماعزیزان ازشماخواهشمندم درمراسم عزاداریهاتون این حقیرراازدعای خیرتون محروم نفرمایید
1395/07/18
قرآن ص16و17تدریس شد
پیام قرآنی ازهمه پرسیده شد
مطالعات درس 4تدریس شدوازهمه سه درس پرسیده شد..کتاب خیلی سبزدرکلاس درس کوچ پرستوهاکامل شد
متن ادبی وعلمی توضیح داده شد
تکالیف یکشنبه 18مهر
ازکلمات سخت سه درس فارسی یکبارنوشته شود یک صفحه دیکته ازرازنشانه ها
هدیه مطالعه شود
ریاضی : ماشین های ورودی و خروجی صفحات 11-12 کتاب جمع بندی عدد نویسی گفته شد
تکلیف: کتاب خیلی سبز صفحات 17تا 22  ( برای شنبه )
علوم : آزمایش شد و فصل مرور شد ( در جزوات آموزشی فصل دوم علوم کلمه ( ترکیب) را خط زده و به جایش ( آمیخته ) یا ( (قاطی ) نوشته شود  )- درسنامه فصل دوم خیلی سبز خوانده  شود پاسخنامه فصل اول داده شد .
1395/07/17
قرآن ص16تدریس شدازهمه دانش آموزان پرسیده شد
فارسی درس رازنشانه هابه طورکامل تدریس شد
کتاب کارفارسی چندتمرین کارشدهدیه درس 3تدریس شدوفعالیتهای مربوطه انجام شدتکالیف بررسی شد
تکالیف 17مهر
رونویسی ازرازنشانه هایک صفحه دیکته  ازهمین درس
کلمات هم خانواده، هم معنی ومخالف این درس مطالعه شود
فردابرای آزمایش علوم
مقداری آجیل، نمک، براده آهن، روغن، آبلیموونشاسته آورده شود..ضمنأبه هردانش آموزتوضیحات لازم داده شده است
تدریس ریاضی : آموزش عدد نویسی میلیون - یک برگه کمک آموزشی داده شده کامل شود و همراه داشته باشند
تکلیف : صفحات 17-18-19 ( ماشین های ورودی و خروجی فردا آموزش داده می شود )
1395/07/14
قرآن ص15تدریس شد...قرآن روخوانی ازاول تاص 15تمرین وپرسیده شد
فارسی بخوان وبیندیش وحکایت روانخوانی شدوبه پرسشهاپاسخ داده شد..دیکته گفته شد..مطالعات پرسیده شدوتکالیف بررسی شد
ریاضی : ریاضی تمرینات صفحه 11 حل شد کتاب خیلی سبز صفحات 13-14-15-16 حل شوند
علوم : فصل  دوم (مخلوط و محلول ) توضیح داده شده کتاب کار علوم داده شده فصل اول خوانده شده و تمرینات حل شود
1395/07/13
تکالیف سه شنبه 13مهرماه
ادامه رونویسی ازکوچ پرستوها
یک صفحه دیکته ازهمین درس
کلاس چهاریک ص17وکلاس چهار2ص16کتاب فارسی خیلی سبزنوشته شود
کتابهای فارسی فرداآورده شود
دفتردیکته آورده شود
1395/07/12
ادامه رونویسی ازص دوم کوچ پرستوها..کلمات هم خانواده، هم معنی ومخالف درس آفریدگارزیبایی نوشته شود
فارسی مطالعه شود (دستورزبان، شعر، هم معنی، مخالف وهم خانواده)
1395/07/11
علوم : اتمام فصل اول پاسخ به ایستگاه اندیشه فصل اول ( پاسخ دانش آموزان فعال دریافت شد و پاسخ های صبح سه شنبه تکثیر می شودریاضی : آموزش . مرور درس سوم (الگوها ) یک برگه داده شده - خوانده شود سه شنبه از الگوها 1 سوال کتبی پرسیده می شود
قرآن ص 9تدریس شد ص 8پرسیده شد
مطالعات درس 3تدریس شدودرس 1و2پرسیده شد
فارسی نوشتاری درس کوچ پرستوها3صفحه حل شد
رونویسی ازصفحه اول کوچ پرستوهاویک صفحه دیکته ازدرس اول ودوم
کلمات هم معنی، هم خانواده ومخالف درس اول ودوم مطالعه شود
دفتردیکته آورده شود
1395/07/10
ریاضی ( آموزش صفحه 8 و 9 ) الگوها با کشف رابطه بین شماره شکل و  تعداد دایره ها
تکلیف : ریاضی صفحه 11 کتاب
قرآن ص 7و8تدریس شد...اتصالات وحروف والی کارشد
پیام قرآنی پرسیده شد
فارسی کوچ پرستوهابه طورکامل تدریس شد..شعرخبرداغ پرسیده شد
هدیه درس کودکی برآب تدریس شد..تکالیف بررسی شد
یک صفحه دیکته ازکوچ پرستوها...باکلمات سخت کوچ پرستوهاجمله سازی شود...هدیه ومطالعات مطالع شود
ضمنأقابل توجه اولیای محترم
روزدوشنبه 12مهرماه ساعت 5جهت معارفه منتظرحضورسبزتان هستم
قبلأازتشریف فرمایی وهمکاری شماعزیزان کمال سپاس وتشکررادارم
جزوه کمک آموزشی کلیه دروس تحویل دانش آموزان شد..خواهشمنداست ضمن مراقبت ازآن همیشه همراه دانش آموزان باشد..باتشکر
1395/07/07
به نام خدا
باسلام وباآرزوی پایان هفته ای شادوپرازموفقیت
ص4و5قرآن تدریس شدوتمرینهادرکلاس حل شد پیام قرآنی کارشدوتعدادی ازدانش آموزان داوطلبانه حفظ کردند وپاسخگوبودند
ادامه کتاب کارفارسی نوشته شد....درس 2مطالعات تدریس ودرس1پرسیده شد..دیکته گفته شدشعرخبرداغ پرسیده شد..تکالیف بررسی شد
ادامه رونویسی درس اول تاآخر..یک صفحه دیکته وص11و12و13کتاب کارریاضی حل شود
باتشکرازهمکاری اولیای محترم
    ریاضی : حل تمرین خیلی سبز صفحه 8 و 9
برای یکشنبه کتاب خیلی سبز صفحه 11-12-13  
برگه ریاضی تحویل داده شد در مورد درس اول 
علوم : مثال هایی در روش علمی ( مشاهده با حواس مختلف ) را پیدا کنند و به آن فکر کنند .
1395/07/06
علوم: تحویل برگه ی علوم مربوط به درس اول
علوم : آموزش روش علمی با حباب سازی
ریاضی : حل تمرین های کتاب درس
ی مربوط به عدد نویسی
تمرین د رمنزل کتاب خیلی سیز صفحه های 8 و 9
قرآن ص 3تدریس شدوحروف والی توسط دانش آموزان علامت زده شد
فارسی نوشتاری وفارسی خیلی سبزدرس اول کامل شد
شعرخبرداغ داوطلبانه ازدانش آموزان پرسیده شد
تکالیف سه شنبه 6مهرماه
ادامه رونویسی درس اول تاپرستوهای مهاجرنشانید
یک صفحه دیکته ازهمین درس
ص 13فارسی نوشتاری نوشته شود
ریاضی ص8و9کتاب خیلی سبزحل شود..دفتردیکته فراموش نشود
روزهای دوشنبه وچهارشنبه هرهفته دیکته داریم
1395/07/05
باسلام
ازدرس آفریدگارزیبایی تالذت بردم رونویسی شود
یک صفحه دیکته ازهمین درس نوشته شود
درس اول فارسی تدریس شد
درک مطلب وواژه آموزی کارشد...دیکته گفته شد
درس اول قرآن وهدیه هم تدریس شد..ازتعدادی دانش آموزشعرخداپرسش شد
 
1395/7/4
باسلام
مطالعات تدریس شد...تایم برای مطالعه داده شدوازدانش آموزان پرسیده شد...شعرپرسیده شدونکات دستوری کارشد..دیکته پای تخته ای گفته شد
تکالیف:
یک صفحه انشادرموردتابستان
یک صفحه دیکته وکتابهای فارسی ودفتردیکته آورده شود..فردادیکته گفته میشودبه صورت دوره ازسال گذشته ودرس خداامسال
درس هدیه پرسیده میشود
1395/7/3
 
عرض ادب خدمت اولیای گرامی وتبریک به مناسبت آغازسال تحصیلی
تکالیف امروزشنبه سوم مهرماه: یک صفحه دیکته ازسال گذشته، باکلمه خداوند4جمله به ترتیب:امری، خبری، پرسشی وتعجبی ساخته شود، ازکلمات سخت شعرستایش یکبارنوشته شود
شعرحفظ شود