درج مطلب
 
 
 
پایه هفتم
 
 
 
درج مطلب
96/7/16
زنگ اول :دینی 
کار در کلاس : تبین نفاوت میان مسئله و مشکل و تبدیل مشکل به مسئله 
تکلیف : با همکاری اعضای خانواده یک مشکل را مطرح کنید و سپس از دیدگاه افراد مختلف مسئله های مختلف طرح کنید 
زنگ دوم : ریاضی 
کار در کلاس : حل کتاب کار و رفع اشکال 
تکلیف : حل بصورت پرسش و پاسخ کلاسی
زنگ سوم : زبان 
زنگ چهارم : نقاشی و طراحی
96/7/10
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : رفع اشکال - حل کتاب کار -تدریس رفع حالات نامطلوب و الگو سازی
تکلیف : حل کتاب کار ص 14 سوال 41- درس پرسیده میشود
زنگ دوم : انشاء نگارش مقدمه کتاب
کار در کلاس : روان خوانی  و توضیح در رابطه درس  - تا ص 11 خوانده شد و توضیحات کامل ارائه شد و سپس ذر رابطه با خیاری که روی میز بود از دانش آموزان خواسته شد تا درباره آن تصوراتشان را بنویسند 
زنگ سوم : عربی 
کار در کلاس : تدریس درس اول  - تدریس مونث مذکر و اسمهای اشاره 
تکلیف : پرسش از لغات - قواعد - ترجمه و هر آنچه تدریس شده است 

زنگ چهام  :ورزشتاریخ: 9/7/4
زنگ اول : عربی
زنگ دوم  : مطالعات
کار در کلاس: تدریس درس 1و2
تکلیف: پاسخ کار برگها و سوالات و فعالیتها داده شود - پرسش از درس 1و2
زنگ سوم : علئم تجربی 
کار در کلاس : تدریس تا پایان فصل اول
تکلیف :کتاب کار تا ص 14 انجام شود
زنگ چهارم: قرآن
کار در کلاس : قرائت درس یک و پخش فیلم 
تکلیف : نتایج مشاهده فیلم پرسیده میشود
96/7/3
زنگ اول:ریاضی
کار در کلاس: تدریس ادامه فصل 1 الگو یابی و حل مساله در کلاس
تکلیف: تا آخر ص 11 حل شود
زنگ دوم: ادبیات
کار در کلاس : توضیج درس درباره ستایش و پرستش -تعریف ضمیرهای مفرد و جمع -تعریف بیت و مصراع
زنگ سوم: عربی
معارفه
زنگ چهارم : ورزش در سالن ورزشی دو کوهه
 
 
1396/2/23
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : فصل 3 جبر و معادله کامل حل شد - فصل هندسه و استدلال در حال مرور 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون کلاسی 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی  ( لغت معنی کار شد ) 
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : آزمون تفکر و سبک زندگی برگزار شد
1396/2/18
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : فصل بردارها و اعداد صحیح مرور شد - تمارین حل شد - فصل جبر و معادله تا صفحه 32 مرور شد 
تکلیف: فصل جبر و معادله کتاب درسی و هندسه و  حل شود 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل نمونه سوال 
زنگ سوم : علوم
کاردر کلاس : پرسش فصل 1 تا 5 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس قرآن 
تکلیف : امتحان شفاهی قرآن از کل کتاب
96/2/16
زنگ اول: ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب سبز از صفحه 58 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : آزمون کلاسی 
تکلیف : برای روز دوشنبه پرسیده می شود کل کتاب 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : روان خوانی - پیر دانا تدریس و روان خوانی  شد 
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : آزمون علمی برگزار شد

1396/2/7
زنگ اول : ورزش 
زنگ دوم : مطالعات 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون شفاهی مرور دروس 
زنگ سوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : کار با چوب
1396/2/6
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : درس 7 راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته تدریس شد 
زنگ دوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : تدریس پودمان 
تکلیف: پرسش از درس داده شده 
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون دینی 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 15
 
1396/2/4
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : آزمون زبان 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : کتاب سبز از صفحه 50 تا آخر صفحه 73 بطور کامل کنترل شد و نقایص بچه ها برطرف شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : فصل بردار تمام شده است - دوره ی اعداد صحیح 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 22 
1396/2/3
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : پرسش عربی - حل خیلی سبز - تدریس درس 12 کتاب 
تکلیف: حل خیلی سبز از صفحه 137 تا صفحه 140 - پرسش لغات صفحه 89 تا 98 - پرسش کل قواعد کتاب
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تمارین فصل بردارها تا سر آزمون فصل حل شد 
زنگ سوم : ریاضی
کاردر کلاس : آزمون فصل بردارها حل شد 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 14 -15
 
1395/11/1
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : پرسش از درس 9 - تکمیل درس 9 
تکلیف: پرسش از درس 9 - حل تمارین صفحه 111 تا صفحه 114 خیلی سبز درس 9 
زنگ دوم : مطالعات 
کاردر کلاس : پرسش شفاهی از دانش آموزان 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 10 
تکلیف: خیلی سبز صفحه 119-120 انجام شود 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 20 
تکلیف: پاسخ فعالیت ها 
پاسخ کار برگه ها
1395/11/30
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل سوالات کتاب خیلی سبز 
تکلیف: کتاب خیلی  سبز صفحه 115 تا صفحه 125 حل شود 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : پرسش و دوره تا آخر درس 6 
تکلیف: برای روز دوشنبه امتحان لغت تا آخر درس 6  ( کتاب درسی - کتاب کار - کتاب سبز ) 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس رستگاری تدریس شد صفحه 113 
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : سبک های ارتباطی تدریس شد 
تکلیف: تمرین در خانه صفحه 65-66-67- انجام شود
1395/11/27
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : درس پنجم ( بندهای بدنه  ) تا صفحه 62 تدریس شد و انشا چند دانش آموز که درباره ی یکی از بزرگان ادبیات بود خوانده شد 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تدریس واحد کار با چوب 
تکلیف: پرسش از قسمت های تدریس شده 
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : سوالات درس 9 داده  شد 
تکلیف : روزنامه دیواری از : 1- معرفی مراجعه تقلید  2- حدیث و دلیل های نیاز به مراجعه علماء 
زنگ چهارم : علوم 
تکلیف: مرور دروس
 
1395/11/25
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : مرور دروس 1 الی 6 
تکلیف : رونویسی از دروس 1 الی 6 جملات پرسشی با جواب پرسیده می شود -شنبه آینده آزمون تا آخر درس 6 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : خدمات متقابل اسلام و ایران تدریس شد صفحه 108-110 و تمرین های صفحات 110-111-112 حل شد روان خوانی انجام شد 
تکلیف: برای روز چهارشنبه زنگ انشاء ( درباره ی زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که به زبان فارسی خدمت کرده است تحقیق انجام دهید )
زنگ سوم : ریاضی 
کار در کلاس : اتمام فصل مساحت و حجم و حل تمام تمرین های کتاب و جزوه
تکلیف: فردا امتحان تستی  (2 )  - حل سوالات داده شده در کلاس 
زنگ چهارم : هنر
1395/11/18
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : درس 5 کتاب کار انجام شد - درس 6 تدریس شد 
تکلیف: آوردن تصاویر مربوط به درس 6 - امتحان روز شنبه هفته آینده از درس 1 الی 5
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس یازدهم ( عهد و پیمان ) تدریس شد ، صفحات 97-98تدریس شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس فصل حجم و حل تمرین از کتاب خیلی سبز و جزوه 
تکلیف: صفحه 79 کامل صفحه 81 سوال  5 حل شود 
زنگ چهارم : هنر
 
1395/11/13
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : فعالیت های نگارشی صفحه 51 - تدریس و صفحه 52 تمرین موضوع های کتاب  انجام و داوری شد 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : نقشه کشی آموزش داده شده - تمرین نقشه کشی انجام شد 
تکلیف: امتحان از صفحه 43 تا 70 
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : پرسش و پاسخ دینی 
تکلیف: مطالعه و آزمون درس نهم 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 9
1395/11/11
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : آزمون املا ( پا تخته ای )
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : شعر علم زندگانی به طور کامل معنا گردید و نکات ادبی و دستور شرح داده شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه فصل مساحت جانبی و ارائه جزوه 
تکلیف: جزوه برای فردا مطالعه و تمریناتش حل شود 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : آموزش طراحی
 
 
1395/11/7
زنگ اول : ورزش 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل اتمام تمرینات باقی مانده درس شمارنده ها  
تکلیف: شنبه امتحان تستی از بخش شمارنده ها و هندسه  نمره امتحان آزمون مستمر - کل خیلی سبز صفحه 90 و 91 - 92 - 94 - 96 -99-100-101-102 برای شنبه 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : کار با کامپیوتر
1395/11/6
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : صفحه 46 گسترش ضرب المثل تمرین شد - کوچک تر کردن موضوع تا آخر صفحه 50 تدریس شد 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تمرین نقشه کشی 
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : درس 8 توضیح و سوال پرسش و پاسخ 
تکلیف: مطالعه ی درس 8- 9 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 8 کامل شد 
 
1395/11/4
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : تدریس درس 5 - پرسش لغات دروس  1 الی 4 
از هفته آینده هر شنبه  امتحان زبان داریم از ابتدا تا جایی که تدریس شده است 
زنگ دوم : ادبیات
کاردر کلاس : املا گفته شد و اوراق تصحیح شد - تمرین روخوانی و روان خوانی انجام شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمارین صفحه 63-64 
تکلیف : حل کلیه تمرینات باقی مانده از فصل پنجشنبه  - آزمون تستی ریاضی از فصل شمارنده ها و هندسه ( فصل قبل ) - صفحه 42 تا آخر صفحه 67
1395/10/29
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : موضوع های انشای صفحه 42 داوری و چند نفر انشا خواندند - درست نویسی و مثل نویسی تدریس شد 
زنگ دوم : کار و فناوری
کاردر کلاس : نقشه کشی تدریس شد 
زنگ سوم : دینی 
کاردرکلاس : درس 8 توضیحات سن تکلیف و پرسش و پاسخ 
تکلیف: مطالعه عدد درس 8 و آمادگی جهت آزمون و یا کنفرانس 
زنگ چهارم : علوم
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز 
 
 
1395/10/27
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : درس 5 تدریس شد لغت از دانش آموزان پرسیده شد 
تکلیف: از روی لغات درس 5 با معنی هر کدام 3 مرتبه نوشته شود 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : کلاس ادبیات و مرواریدی در صدف تدریس شد . تمرین های صفحه 84 - 85 بررسی شد - از صفحه 51 تا 56 نیز بررسی گردید
 زنگ سوم : ریاضی 
تدریس ادامه فصل شمارنده ها نمودار درختی  و تجزیه ستونی - ساده کردن با تجزیه ب م م 
تکلیف : صفحه 84 الی 89 انجام شود 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : تدریس اولیه طراحی ابرو
1395/10/25
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس شمارنده و م م k  , م م ی  و روشهای مختلف و روش نردبانی 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : دروس 1 تا 4 دوره شد 
دروس 1 تا 4 پرسیده شد 
تکلیف: از لغات داده شده هر کدام 3 مرتبه انجام شود و پرسیده می شود لغات با معنی 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس نهم ( نصیحت امام (ره ) تدریس شد 
تکلیف: تمرین صفحه 84 و 83 در خانه حل شود با مداد 
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : به جای درس تفکر با بهاری که می رسد از راه معنی شد و آرایه ها - دانش زبانی - و نکات دستوری توضیح داده شد 
1395/10/22
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس :  درس سوم ، طبقه بندی موضوع تدریس و تمرین و یک موضوع انشاء در کلاس کار شد 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : مقدمه نقشه کشی گفته شد 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 8 صفحه 65 - 63 
تکلیف خیلی سبز صفحه 87-88 
1395/10/20
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : تدریس یک صفحه از درس 5 
تکلیف: مطالعه و مرور مطالب قبلی - تهیه روزنامه دیواری در مورد های 1- روزهای هفته - ماه های سال - فصل های سال - شغل
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : از اول کتاب فارسی تا صفحه 80 درس نهم تمرین روخوانی شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس مقسوم علیه ها حل تمرین صفحه اول شمارنده ها 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : آموزش چشمه باز و نیمه باز 
1395/10/19
 
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : تدریس درس هفتم مکالمه و فعل ماضی 
زنگ دوم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 14
زنگ سوم : علوم
کاردر کلاس : تدریس مبحث انرژی و دوره مباحث گذشته
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : توضیحات درس 14  
1395/10/18 
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس شمارنده ها 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : مرور دروس قبلی 
تکلیف : از دروس 1 الی 4 پرسیده می شود - درس 5 تدریس می شود .
زنگ سوم : تفکر 
کاردر کلاس : صفحه 43 معرفی یک الگوی موثر برای مطالعه تدریس شد 
تکلیف: از صفحه 43 و 44 پنج پرسش پاسخ دهید .
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : شعر از شکوفایی که توضیح کامل داده شده بود - امروز به طورکامل تمام موارد ، نکات ادبی - دستوری و معنی لغات توضیح داده شد
1395/10/1
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون قرائت زبان فارسی 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تا پایان پودمان کسب و کار تدریس شد - توصیه های لازم جهت امتحان ترم اول داده شد 
زنگ سوم : دینی 
کار در کلاس : مرور درس 1 تا 7 و توضیحات در مورد درس ها 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : مرور درس های 1-7 
 
1395/9/30
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس  : کتاب صفحه 23 و 24 و 25 و 222 سوال آخر انجام شد 
زنگ دوم : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس 6 کتاب خیلی سبز 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : مرور درس ها 1 - 4 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : امتحان شفاهی 
 
1395/09/29
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی ترم اول 
تکلیف: مطالعه برای امتحان کتبی 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : پرسش لغت - آثار اعلام - آثار اشخاص و بررسی دفاتر و کتاب سبز 
زنگ سوم : ریاضی 
گاردر کلاس : طرح نمونه سوال از فصول اعداد صحیح و هندسه 
تکلیف: حل سوالات داده شده برای فردا دفترها دیده می شود 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : ادامه کار زنگ بعد 
 
1395/09/28
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : امتحان شفاهی -حل تمارین درس 5 کتاب خیلی سبز 
تکلیف: حل تمارین درس 6 کتاب خیلی سبز 
زنگ دوم : مطالعات 
کار در کلاس : مرور دروس 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل هفتم 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : جمع بندی و مرور دروس
 
1395/09/25
زنگ دوم : ریاضی
کاردر کلاس : تدریس و اتمام  فصل اعداد صحیح
زنگ چهارم : کار و فناوری
کاردر کلاس : کامپیوتر - کارگا ه معرق
1395/09/24
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : درست نویسی تدریس و تمرین شد ، درباره باز نویسی توضیح داده شد تا پایان صفحه 37 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردرکلاس : انواع کسب و کار 
تکلیف: پرسش از مطالب تدریس شده 
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : درس 6 و 7 و سوالات درس پرسش و پاسخ 
تکلیف : مطالعه درس و علامت زدن ( یافتن ) پاسخ سوالات داده شد و ارجاع به دبیر در صورت احتمال یافتن پاسخ بعضی سوالات 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز فصل 6 - تدریس فصل 6 
1395/09/23

زنگ اول : ریاضی ck' h,g

کاردر کلاس : تدریس ادامه فصل اعداد صحیح و حل تمرینات کتاب صفحه 18 - 19 -20 

تکلیف: حل تمرین های ریاضی صفحه 21 سوال 1 و 2 و 19 سوال 1و 2و 5 و 6 و صفحه 22 کل صفحه برای جلسه بعد ملاحظه می شود 

زنگ دوم : عربی 

کاردر کلاس : تدریس درس 6 و حل تمارین درس 5 کتاب خیلی سبز

تکلیف: پرسش از فعل ماضی 

زنگ سوم : علوم 

کاردر کلاس : تکمیل سوالات فصل 6

تکلیف:گرفتن کوئیز از فصل 5 

زنگ چهارم : قرآن 

کاردر کلاس : تدریس درس 6 قرآن 

تکلیف: آزمون روخوانی 

95/09/22

زنگ اول : زبان 

کاردر کلاس : ادامه درس 4 انجام شد - کتاب کار درس 4 کامل انجام شد - کتاب سبز در کلاس تا آخر درس 4 انجام شد 

زنگ دوم : ادبیات 

کاردر کلاس : شعر علم زندگی تدریس شد و تمرین صفحه 62-63 حل شد و دعای مادر ( زندگی همین لحظه است ) تدریس شد صفحه 67 

تکلیف: کتاب از صفحه 25 تا 50 حل شود 

زنگ سوم : ریاضی

 کاردر کلاس : تدریس اتمام درس معادله 

تکلیف: جلسه بعد تمام تمرینات باقی مانده خیلی سبز حل شود 

زنگ چهارم : هنر 

کار در کلاس : ادامه تدریس و تمرین اعداد صحیح

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/09/21
زنگ اول : عربی
کاردر کلاس : پرسش از تعدادی از دانش آموزان حل تمارین درس 5 عربی 
تکلیف : تمارین درس 5 کتاب خیلی سبز - پرسش از فعل ماضی 
زنگ دوم : مطالg ,عات 
کاردر کلاس : مرور دروس 4-6-5-12 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 5 
تکلیف: کوئیز درس 5 برای سه شنبه 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : مرور دروس صورت گرفت 
تکلیف: امتحان گرفته خواهد شد 
 
1395/09/20
 
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس معادله تک مجهولی 
تکلیف: ریاضی سبز : صفحه 52-53-54 انجام شود 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : درس 4 تدریس شد
تکلیف:  کتاب کار تمرین های درس 4انجام شود - از درس 1 تا 4 یپرسیده می شود 
زنگ سوم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : جلسه دوم طرح پژوهش تدریس شد 
تکلیف : ینده صفحه 22 تا 26 تدریس خواهد شد در منزل مطالعه شود 
زنگ چهارم : فارسی 
کاردر کلاس : کتاب سبز از صفحه 15 تا صفحه 20 سر کلاس بحث و گفتگو شد 
تکلیف : از صفحه 19 تا پایان صفحه 24 در منزل حل شود 
1395/09/17
 
زنگ اول : انشا ء
کاردر کلاس : فعالیت های نگارشی ( نقشه هایم برای آینده ) تدریس و دانش آموزان نظرها و پیشنهاد های خود را مطرح کردند و موضوع انتخابی در کلاس تمرین شد و داوری انجام گردید 
زنگ دوم : کار و فناوری 
تکلیف: پودمان کسب و کار تدریس شد 
تکلیف : امتحان
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : درس 5 اجرای  درس به صورت مسابقه ای و امتیازی در رابطه با توانایی طرح سوال و یافتن پاسخ ها 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز
تکلیف: کوئیز برای یکشنبه  
1395/09/16
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرین کتاب ریاضی صفحه 35 وصفحه 36 در دفتر و کتاب 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : تدریس فعل ماضی 
تکلیف: پرسش از فعل ماضی و ترجمه 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : علوم
کاردر کلاس : تدریس فصل 5 کامل شد 
تکلیف: چهارشنبه پرسش کلاسی 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس درس پنجم 
تکلیف: روخوانی صفحه 52 قرآن 
1395/09/15
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : کتاب سبز تاآخر درس 3 مجددا در کلاس  کارشد و کلیه کتاب های شاگردان چک شد 
پرسش از ابتدا تا آخردرس 3 از تعدادی دانش آموزان پرسیده شد 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : تدریس درس قلب کوچکم را به چه کسی ..... تدریس و روان خوانی شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : آزمون ریاضی برگزار شد 
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : به جای هنر ریاضی جبر و معادله  در کلاس رفع اشکال شد 
 
1395/09/14
زنگ اول : عربی
کاردر کلاس : تدریس قسمتی از فعل ماضی 
تکلیف: پرسش از فعل ماضی 
زنگ وم : مطالعات 
کاردر کلاس : پرسش شفاهی از دانش آموزان 
زنگ سوم : علوم 
کار در کلاس : تدریس فصل 5 
تکلیف: خیلی سبز صحه 53-54-55 برای سه شنبه 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 13 
تکلیف: امتحان از دروس 1 تا 12 کتبی و شفاهی 
1395/09/13
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات صفحه 33-34-35 کتاب درسی و تدریس به دست آوردن مقدار عبارت جبری 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : کتاب کار تا اخر درس 3 در کلاس انجام شد و کلیه کتاب های شاگردان چک شد 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : از صفحه 12 تا 41 دور شعر و تمامی دانش آموزان روخوانی کردند 
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش 
کاردر کلاس : آزمون املا و آزمون علمی گرفته شد 
تکلیف: درس آزاد به عنوان تکلیف در منزل انجام شود و صفحه 44 تا 46 انجام شود 
1395/09/09
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : امتحان کوئیز گرفته شد 
زنگ دوم : عربی 
حل تمارین درس 4 کتاب خیلی سبز 
تکلیف: پرسش از درس 3- 4
زنگ سوم : علوم
کاردرکلاس : آزمایش با گوگرد وتوضیحات درباره ی جهان آفرینش و صحیح کردن امتحانات 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس درس چهار قرآن
تکلیف :  امتحان روخوانی از درس 4
 
1395/09/07
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب خیلی سبز درس 4 
تکلیف:  پرسش از درس 4 - حل تمارین صفحه 76 تا 79 کتاب خیلی سبز 
زنگ دوم : مطالعات اجتماعی 
کار در کلاس : تدریس درس 12 
تکلیف: پرسش شفاهی از دانش آموزان 
زنگ چهارم : مطالعات 
کار در کلاس : تدریس ابتدای درس 13 
تکلیف: آمادگی امتحان کتبی از دروس 1 تا 12
 
1395/09/06
زنگ اول : ریاضی
کاردر کلاس : حل تمرینات  صفحه 44-45 و خیلی سبز و صفحه 33 کتاب درسی حل شود 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : برای جلسه آیند 1- لغات درس اول - دوم - سوم دیکته و معنی 2- مکالمه های درس اول - دوم - سوم حفظ شود 3- کتاب کار و کتاب سبز تا آخر درس 3 باید کامل باشد 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان ماهانه 
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش 
کاردر کلاس : توضیح در مورد خشم و نحوه کنترل 
1395/09/03
زنگ اول : ادبیات 
کار در کلاس : نوشتن انشای صفحه 23 - توضیح صفحه 26تا 30 و نوشتن یک انشا از خلاصه ی صفحه 26تا 30
تکلیف: نوشتن موضوعاتی که داده شده به صورت انشاء
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : صفحه 19 و 38 25-26-27-28 کار شد 
تکلیف: مطالعه برای پرسش کلاسی 
زنگ سوم : دینی 
تکلیف: درس 5 و 6 انجام شود 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرین خیلی سبز صفحه 41تا 44 
1395/09/02
زنگ اول : ریاضیات 
کاردر کلاس : کتاب درسی صفحه 29-30-31 حل شد - کتاب خیلی سبز صفحه 39-40 حل شد 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان ماهانه 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تکمیل فصل چهارم 
تکلیف: حل تمرین خیلی سبز صفحه 41- 42 ناقص 
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس : توضیحات در ارتباط با مطالعات اجتماعی درس 12
1395/09/01
زنگ اول : زبان 
کار در کلاس : آزمون ماهانه  - برگه ها برای روز شنبه باید با امضا یکی از اولیا ء آورده شود 
تکلیف: فتوکپی باید حفظ شود - امتحان دیکته شنبه آینده از فتوکپی گرفته می شود 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس زیبایی شگفتن صفحه 39 تدریس و نکات دستوری توضیح داده شد و مسابقه روان خوانی انجام شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردرکلاس : تدریس عبارات جبری و جمله ی جبری و حل تمرین صفحه 28 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : آموزش مقدماتی طراحی چشم 
1395/08/29
زنگ اول : ریاضی 
کوئیز شماره ی 5 و تسحیح  آن 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : ادامه مطالب باقی مانده از دروس 1-2-3 انجام شود 
تکلیف: مطالعه امتحان تا آخر درس 3
زنگ سوم : ادبیات 
کار در کلاس : املایی  که بصورت آزمون کلاسی گرفته شد بعد از تصحیح نمرات در دفتر ثبت گردید در پشت ورقه هم آزمون انشا به عمل آمده بود .
تکلیف: دانش آموزان بعد از دیدن  نکات ضعف و قوت خودشان آنرا به امضای والدین رسانیده دوباره به مدرسه برگردانند
زنگ سوم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : کتاب خوانی انجام شد و کتاب های  نوروز جشن کهن - رستم وتهمینه - کاوه آهنگر - زال و رودابه روخوانی و مطالعه گردید .
1395/08/25
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه هندسه دو بخش تساوی مثلث ها و سه روش اثبات 
تکلیف: حل تمرین معلم از بخش تساوی مثلث ها 
زنگ دوم : مطالعات 
کار در کلاس : تدریس درس 11 ( توضیحات بر روی نقشه ) - ناحیه ها در یک منطقه شهری
زنگ سوم : علوم 
کار در کلاس : تدریس فصل چهارم صفحه 33-28
زنگ چهارم : مطالعات 
کار در کلاس : توضیحات در ارتباط با درس 12 - حفاظت از زیستگاه ایران 
1395/08/24
زنگ اول : زبان
کاردرکلاس :سه برگ فتوکپی کار شد و نکات لازم در کلاس کار شد 
تکلیف : تصاویر فتوکپی رنگ شود - صفحه اول فتو کپی تصویری لغات حفظ شود و دیکته تمرین شود 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : دستور زبان - مصدر- بن - شناسه و حرف فعل ماضی تمرین شد و بچه ها پای تخته آمدند 
تکلیف: از مصدر های : نوشتن - رفتن - گفتن 6 صیغه بسازند و صرف کنند 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه تساوی مثلث ها خارج از کتاب و حل چند مسئله و شرح حالت های تساوی - برگزاری کوئیز شماره 4 امتحان 20 دقیقه ای با هدف افزایش سرعت 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : آموزش رنگ بندی خانواده های گرم و سرد و ترکیب های دو رنگی 
 
1395/08/23
زنگ اول : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس 3 کتاب خیلی سبز
زنگ دوم : مطالعات اجتماعی
کاردر کلاس : تدریس درس 9 و ابتدای درس 10 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس  صفحه 28-25 
تکلیف: تمرین خیلی سبز صفحه 41-42 
زنگ چهارم :مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس درس 10 
تکلیف: آمادگی برای امتحان کتبی از دروس 1 تا 10 مطالعه شود 
1395/08/22
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات صفحه 52-53 کتاب درسی  - تدریس فصل تساوی مثلث ها ( خارج از کتاب )
فصل تساوی مثلث ها به دلیل اهمیت یادگیری مفاهیم در کلاس مطرح شد و در امتحان ترم اول سوال خواهد نوشت 
تکلیف: دو شنبه 95/08/2 امتحان 4 کوئیز 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : آزمون از دروس 1-2-3 پرسش و تکرار دروس تدریس شد 
تکلیف: نوشتن حروف الفبای انگلیسی از آخر 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : نسل آینده ساز ، روخوانی و روانخوانی گردید و تمرین های صفحه 34 و 35 تدریس و شعر و از شکوفایی تدریس گردید 
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی
کاردر کلاس : درس - طرح سوال پژوهش تدریس و به تمرین های صفحات 19-20 پاسخ داده شد 
 
1395/08/20
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات صفحه 48-49-50 
تکلیف: تدریس ادامه فصل هندسه ( هم نهشتی و تساوی اشکال هندسی ) - دوشنبه 24 آبان امتحان کوئیز
زنگ سوم : کار و فناوری
کاردر کلاس : فعالیت کلاسی کامپیوتر گروه 2
 
 
1395/08/19
زنگ اول : انشاء 
کار در کلاس : مرور درس مهارت های نوشتاری از اول کتاب تا صفحه 22 و آزمون اولین انشا کلاسی 
تکلیف : امروز فرصت نشد و تصویر نویسی صفحه 23 کتاب بررسی شود - هفته آینده همه باید کتاب نگارش همراه داشته و صفحه 24 و  صفحه 23 تصویرات کامل کنند .
زنگ دوم : کار وفناوری 
کاردر کلاس : تدریس پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 
زنگ سوم : دینی 
کاردر  کلاس : کنفرانس  درس 3 - توضیح درس 
تکلیف: پیش مطالعه درس 4 - حل تمارین و فعالیت ها
زنگ چهارم : علوم 
تکلیف: حل تمرین خیلی سبز صفحه 33-35 
1395/08/18
زنگ اول : ریاضی
کاردر کلاس : تدریس دوران 90 درجه ساعت گرد و با ساعت گرد حل تمرین صفحه 73 خیلی سبز
تکلیف : کتاب خیلی سبز صفحه 73-76 سوال 5 حل شود - صفحه 79 سوال 15 حل شود 
زنگ دوم : عربی 
کار در کلاس : تدریس درس چهار و دوره ی درس دو و سه 
تکلیف : پرسش از درس 3-4 حل تمرین های کتاب خیلی سبز از صفحه 58 تا صفحه 64 
زنگ سوم : علوم 
تکلیف : حل تمزینات خیلی سبز صفحه 30-34
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس درس 3
تکلیف: پرسش قرائت از درس 3  
 
1395/08/17
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : مرور دروس 1-2-3 - چک کردن دفاتر و کتب درسی 
تکلیف : مطالعه برای امتحان تا آخر درسی 3
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : از صفحه 20 املا گفته شد و توضیحاتی درباره اندرز پدر (نثر قدیم دارد ) به طور کامل نکات دستوری و آرایه بیان شد 
تکلیف: دوشنبه 08/24 (تست آزمون ) از صفحه اول تا آخر صفحه 30 تمامی مطالب و نوشته های سر کلاس، دستور زبان ، آرایه ها و نام نویسندگان 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه فصل هندسه - تدریس درس دوران 180-90 درجه و تقارن محوری
تکلیف : فردا حل تمرینات داده  شده از کتاب خیلی سبز
زنگ چهارم :هنر
کاردر کلاس : آموزش ترکیب رنگ در کنفرانس 
 
 
1395/08/16
زنگ اول:عربی
کاردرکلاس:تدرس درس 3
تکالیف:پرسش ازدرس سوم
زنگ دوم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 8
تکلیف:آمادگی برای پرسش کلاسی از دروس 1 تا  8
زنگ سوم:علوم
کاردرکلاس:تکمیل فصل 
تکالیف:حل تمرین ص30خیلی سبز
زنگ چهارم : اردو
 
1395/08/15
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرین ادامه فصل هندسه صفحه 61-62-64-65 فصل کتاب خیلی سبز - رفع اشکال از دانش آموزان کلاس در درس هندسه 
تکلیف: تدریس بخش دوران ( 180 و 90 ) - امتحان  3 کوئیز 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس 1-2-3 مرور و تمرین شد و دروس 1-2-3 پرسیده شد 
تکلیف: انجام دادن تمرینات کتاب درسی و کتاب کار و کتاب سبز تا آخر درس 3
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : فارسی تمرین های صفحه 21-22 حل شد -روان خوانی ، تمرین و تمامی دانش آموزان درس را خوانده - درس سوم فصل آینده ساز تدریس شد .
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش
کاردر کلاس : نیم ساعت اول چند نفر باقی مانده ، که درس ( آینده ساز ) را نخوانده بودند خواندند
تمرین صفحه 13 حل شد و صفحه 15 بزرگ مرد کوچک تدریس شد  
1395/08/13
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز ادامه هندسه ( صفحه 59-60-61-62)
تکلیف: شنبه آزمون کلاسی از فصل 1 و 4 ( روشهای حل مسئله و هندسه )
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : فعالیت های کارگاه - کامپیوتر - کارگاه کامپیوتر
1395/08/12
زنگ اول : انشا 
کاردر کلاس : یکی از موضوع های پاییز - حیاط مدرسه - روزی که دوست داریم تکرار شود به انتخاب دانش آموزان تمرین نوشته و بررسی گردید - درست نویسی صفحه 22 تدریس شد 
تکلیف: برای هفته آینده یک انشاء درباره یکی از مطالب ( سیب - خرما - هوای پاک ) بنویسید 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : امتحان درسی
زنگ سوم : دینی
تکلیف: آزمون درس 3 پیش مطالعه 
زنگ چهارم : علوم
کاردر کلاس : تدریس صفحه 20-23 
تکلیف: تمرین خیلی سبز صفحه 33-34 
 
1395/08/11
زنگ دوم : عربی 
کار در کلاس : تدریس درس 3 
تکلیف: پرسش از درس 3 - حل تمارین صفحه 54-61 کتاب خیلی سبز 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 17-20 
تکلیف: تمرین خیلی سبز صفحه 30-31 و سوال 10 صفحه 32
 
1395/08/10
زنگ اول : زبان
کار در کلاس : دروس 1 و 2 مرور شد - درس 3 تدریس شد - تمرین دروس 1 و2 چک شد 
تکلیف : مطالعه دروس 1-2-3 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درباره ی درس چشمه معرفت توضیح کامل داده شد و نکات دستوری آرایه ها و توضیح درباره ی واژگان نیز انجام شد تکلیف سر کلاس انجام شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه فصل هندسه و حل تمریات کتاب درسی صفحه 46-47 تصیح اوراق امتحانی 3 کوئیز
تکلیف: صفحه 67-70 انجام شود 
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : ادامه درس کنتراست رنگها روی اجسام
1395/08/09
زنگ اول : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب خیلی سبز درس 2 
تکلیف: حل تمارین صفحه 50  تا صفحه 53 و پرسش از درس 2
زنگ دوم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : پرسش شفاهی به صورت کنفرانس و تدریس 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 15-12 
تکلیف: خیلی سبز صفحه 30 سوالات 1-2-3-4 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس درس 7 
تکلیف: آمادگی برای امتحان از دروس1 تا 7
 
1395/08/08
زنگ دوم :زبان 
کاردر کلاس : درس 2 مرور شد - مکالمه درس 1-2 پرسیده شد 
تکلیف : کتاب کار دروس 1-2 انجام شود -کتاب خیلی سبز دروس 1-2 انجام شود 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس کتاب (سبز از صفحه 7 تا 16 ) تدریس و تمرین شد و در مورد پرسش ها توضیح کامل داده شد 
تکلیف: تمرین صفحه 14- 15 خیلی سبز برای هفته آینده حل شود 
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش
کاردر کلاس : به جای درس تفکر لغات و اصطلاحات چشمه معرفت توضیح کامل داده شد و توسط بچه ها در دفتر ادبیات یادداشت گردید 
تکلیف: برای هفته آینده روز شنبه 8/15 موارد گفته شده راجع به درس 2 پرسیده خواهد شد 
 
1395/08/06
زنگ دوم  : کار و فناوری
تدریس طراحی سایت
تکلیف: برای پنجشنبه وسایل ساخت و طراحی یک کارت دعوت آورده شود 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : : کامپیوتر و کارگاه 
1395/08/05
زنگ اول : انشاء
کار در کلاس : انشا هفته ی قبل بررسی و امضا شد و صفحه 18-20 در نقش نوشتن و زبان اشاره تعریف شد 
تکلیف : برای جلسه آینده موضوع (دل آشنایی محبت )را به زبان خود با تغییراتی بنویسید 
زنگ سوم : دینی 
کاردر کلاس : تدریس و توضیح درس 2 
تکلیف :حل سوالات درس 3 - آزمون درس 3
1395/08/04
زنگ اول : ریاضی
کاردر کلاس : حل تمرین کتاب و بررسی فصل هندسه و خط
تکلیف: برای آزمون پنج شنبه از فصل اول
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین درس دوم کتاب خیلی سبز
تکلیف: حل تمارین از صفحه 39 تا 43 و پرسش از درس 2
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : امتحان مهر ماه 
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس : قرآن 
کار در کلاس : تدریس دوم قرآن 
تکلیف: پرسش از صفحه 20-21  قرآن 
1395/08/03
زنگ اول : زبان 
کار در کلاس : تدریس درس دوم آزمون مهر ماه گرفته شد 
تکلیف : مکالمه صفحه های 6-10 برای شنبه آینده
زنگ دوم : ادبیات 
کار در کلاس : چشمه معرفت پرسیده شد و تمرین های درس حل گردید 
تکلیف : مرور درس از درس ای نام تو تا پایان صفحه 21 پرسیده خواهد شد 
زنگ سوم :ریاضی 
کار در کلاس : تدریس ادامه فصل هندسه (خط )چ
تکلیف : حل تمرینات کتاب درسی صفحه 42-43 
تکلیف : از کتاب خیلی سبز 57-58-59-60-61 برای سه شنبه 
 
1395/08/02
زنگ اول : عربی
کار در کلاس : تدریس کامل درس دوم 
تکلیف : حل تمارین صفحه 38-39-40 کتاب خیلی سبز 
زنگ سوم : علوم
کار در کلاس : صفحه 22-23-24 تمرین خیلی سبز حل شد 
زنگ چهارم : مطلعات اجتماعی
کاردر کلاس : تدریس درس 5
تکلیف:آمادگی برای تدریس درس 6
 
1395/08/01
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : تصیح اوراق امتحان ماهانه مهر
تکلیف : تدریس هندسه فصل خط و نیم خط و.... - فرمول محاسبه و شمارش 
زنگ دوم : زبان
کا رد کلاس : مرور و دوره درس اول
 تکلیف :مطالعه امتحان - مطالعه کتاب درسی - مطالعه کتاب کار - مطالعه کتاب خیلی سبز- امتحان فقط از درس اول می باشد از ابتدا ی کتاب تا آخر صفحه 9 
زنگ سوم :فارسی 
کار در کلاس : درس دوم روخوانی گردید و تمرین های صفحات 23-24 حل شد 
تکلیف : روز دوشنبه دفتر ها را با نمره و امضای اولیا همراه جدول به مدرسه بیاورند .
زنگ چهارم : تفکر
کا در کلاس : تفکر از صفحه 10 تا 12 پرسیده می شود - تدریس صفحه 13 درس سکه طلا 
تکلیف : تمرین صفحه 13 و 14 حل شود 
 
1395/07/28
زنگ اول : ادبیات فارسی
کار در کلاس :انشا ء ابتدا جدول حروف هم آوا بررسی شد سپس درس انشا از صفحه 16 تا صفحه 18 تدریس و تمرین و چگونگی بند نویسی تشریح گردید 
تکلیف: برای شنبه آینده کتاب آموزش مهارت  نوشتاری از صفحه 18 در خانه برای والدین روخوانی شود 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کار در کلاس :کار و فناوری تدریس درس خلاقیت 
تکلیف : پرسش از موارد تدریس شده 
زنگ سوم :
کار در کلاس : دین و زنگی هدیه های آسمانی 
تکلیف : حل تمارین صفحه 21-31-33 مطالعه و حل تمرینات پیشنهادی امتیازی
زنگ چهارم :علوم 
کار در کلاس : حل تمرینات صفحه 21-22 خیلی سبز
 
1395/07/27
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز - اتمام فصل  صفحات 16-17
زنگ دوم : عربی
کار در کلاس : تدریس قسمت دوم درس دوم و حل تمارین .
تکلیف:صفحه 34 تا 37 کتاب خیلی سبز حل شود .
زنگ سوم : علوم 
کار در کلاس : دوره فصل اول و دوم 
زنگ چهارم : قرآن 
کا ردر کلاس : 
تدریس کامل درس اول قرآن و برگزاری آزمون ماهانه ی عربی 
تکلیف : پرسش از درس اول قرآن 
1395/07/26
زنگ اول : زبان 
کار در کلاس : مرور مطالب تدریس شده برای چند مین بار دیکته درس اول - تمرین و انجام دادن تمرینات 
زنگ دوم : ادبیات 
کار در کلاس : درس دوم - چشمه های معرفت  تدریس شد 
تکلیف : از درس ( چشمه های معرفت ) برای روز شنبه همراه آزمون دفتر ادبیات آزمون املا گرفته خواهد شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کار رد کلاس : حل تمرین از کتاب خیلی سبز اتمام صفحات فصل اول 
تکلیف : سوالات کتاب خیلی سبز بطور کامل حل شده است سه شنبه امتحان ریاضی کوئیز
زنگ چهارم :هنر 
کار در کلاس : تدریس  CONTRAST رنگ روی مکعب و کره 
 
 
1395/07/25
زنگ اول : عربی
کار در کلاس : تکمیل تمارین باقی مانده از درس  1 کتاب کار - تدریس درس دوم 
تکلیف : پرسش از درس دوم - حل تمارین صفحه 28 تا 33 کتاب خیلی سبز 
زنگ دوم : مطالعات اجتماعی 
کار در کلاس : تکمیل درس 3  - پاسخ سوالات داده شد .
زنگ سوم : علوم 
کار در کلاس : علوم تدریس فصل دوم تکمیل شد 
تکلیف صفحه 23-24 خیلی سبز 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کار در کلاس : تدریس درس 4 به همراه سوالات و توضیح درس
تکلیف :پرسش از دانش آموزان به صورت تدریسی - تدریس درس 4 
 
 
/
 
ادامه تمرینات در منزل انجام شود دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتوانند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنید
شنبه 24 مهر 95
ریاضی : حل تمرینات کتاب خیلی سبز و مرور راه حل ها* کوییز شماره 2 روز 27 مهر
فارسی :شعر زنگ آفرینش پرسیده شد،تمرین های درس حل شد*تکلیف : جدول حروف هم آهنگ برای هفته ی آینده حل شود. در تاریخ 95/8/1 آزمون ادبیات تا ص 16 گرفته می شود.
تفکر : تمرین هاتا صفحه 12 حل شود
 
 
1395/07/19
زنگ اول : زبان 
کار در کلاس : زبان تمرین حروف الفبا مرور و تمرین درس اول مکالمه و پرسش 
تکلیف : برای روز شنبه 95/07/24 آزمون دیکته از درس اول ( کتاب درسی - کتاب کار و کتاب سبز )
زنگ دوم : ادبیات 
کار در کلاس : شعر زنگ آفرینش از همه پرسیده شد  
زنگ سوم :ریاضی
کار در کلاس : تصحیح اوراق ریاضی  کوئیز 2 - حل تمرینات کتاب خیلی سبز
1395/07/18 
زنگ اول :عربی
کار در کلاس :مرور درس گذشته اسم های اشاره
زنگ دوم : مطالعات 
کار در کلاس : توضیحات تکمیلی دروس صفحه 1-2
تکلیف: بررسی دفاتر دانش آموزان 
زنگ سوم : علوم 
کار در کلاس : تدریس تا سر چگالی 
تکلیف : صفحه 21-22 خیلی خیلی سبز انجام شود 
زنگ چهارم  :  مطالعات اجتماعی 
نمایش فیلم واقعه عاشورا 
تکلیف : آمادگی برای تدریس و پرسش درس 4 آمادگی برای پرسش شفاهی دروس 1-2-3 
 
 
1395/07/17
زنگ اول :
کار در کلاس : درس ریاضی حل تمرینات کتاب خیلی سبز -آزمون شماره 2 کوئیز از فصل اول 
زنگ دوم :
کار در کلاس :درس زبان تدریس اول تمرین و تکرار مطالب درس اول برای چندمین بار 
زنگ سوم :
کار در کلاس : درس ادبیات شعر ستایش بچه به پای تخته آمده و پرسش ها را نکته به نکته روی تخته جواب داده اند 
تکلیف : برای جلسه ی آینده بقیه دانش آموزان  درس را در خانه خوانده و اولیا به آنها نمره بدهند تا در کلاس ازآنها درس پرسیده شود 
زنگ چهارم :
کار در کلاس : درس تفکر شروع کلاس با داستان : تدریس درس اول تا صفحه 12 بعضی از تمرین ها حل شد 
تکلیف: بقیه تمرین های درس تفکر صفحه 10-11-12 در منزل حل شود
1395/07/15
زنگ دوم :
کار در کلاس : حل تمرینات ریاضی صفحه 10-11-12 و شرح و تکرار در کلاس 
تکلیف:روز شنبه امتحان کوئیز شماره 2 ریاضی از تمرینات کتاب و جزوه ( کلیه سوالات مطالعه شود )
زنگ سوم :
کار در کلاس : درس کار و فناوری انجام فعالیت های کار گاه - کامپیوتر 
ز
1395/07/14
زنگ اول :
تدریس : انشاء ابتدا جدول حروف هم آوا تدریس شد و توضیح کافی داده شد انشاء درس اول نقشه نوشتن تدرسی شد 
تکلیف : یک انشاء به دلخواه بنویسید و در آن موضوع - مقدمه -بدنه نتیجه را مشخص کنند .یک انشاء به دلخواه بنویسید و ساختار نوشتن را رعایت کنند 
زنگ دوم : 
تدریس : کار فناوری تا صفحه 4 تدریس شد - پرسش از صفحه 1 تا 4 جلسه آینده 
زنگ سوم : 
کار در کلاس :امتحان درس 1 تدریس تصحیح برگه -پرسش و پاسخ 
تکلیف : 
کنفرانس درس - پرسش شفاهی درس آمادگی 
 
زنگ چهارم : 
تدریس صفحه 8-9-10 کتاب
تکالیف : صفحه 20-21-22 خیلی سبز
 
 
1395/07/13
زنگ اول
تدریس : تدریس راهبردها ی (زیر مسئله ) و ( روش حل نمادین معادله ) و حل تمرین های کتاب درسی
تکلیف: کتاب خیلی سبز صفحه 15-16-17 
کتاب درسی مرور راهبردها صفحه 10-11-12 تکلیف ریاضی حتما تا پنج شنبه  شنبه انجام شود 
زنگ دوم : 
پرسش - حل تمارین کتاب کار 
تکلیف : امتحان از درس اول صفحه 13-20-27
زنگ سوم :
تدریس صفحه 7 
تکلیف: صفحه 20 خیلی سبز
زنگ چهارم :
تدریس کامل درس اول 
تکلیف : آزمون از درس اول 
1395/07/12
زنگ اول :
ادامه تدریس درس اول تمرین و تکرار لغات جدید 
تکلیف : از روی لغات جدید نوشته شود حروف N-M -L-K نوشته شود (کتاب کار )
از صفحه 9 الی 16 انجام  شود ( کتاب سبز)
زنگ دوم :
فارسی شعر زنگ آفرینش روخوانی و همراه خوانی شد و تشخیص صفت توضیح داده شد .
تکلیف: برای روز شنبه 1395/07/17  حفظ شعر 
زنگ سوم : 
ریاضیات فصل اول ادامه تدریس روش محاسبه و حدس و آزمایش و حل تمرین کتاب و سوالات تستی و تالیفی
تکلیف: مطالعه نیم ساعت درس امروز - آمادگی برای فردا 
زنگ چهارم :
آموزش کنتراس رنگ
1395/07/11
زنگ اول :
تدریس کامل درس اول به همراه قواعد تمرین ها و ترجمه متن ها 
پرسش از درس اول ( کامل) حل تمرین کتاب کار 
از دانش آموزان سوال شد و همه پاسخ دادند 
زنگ دوم :
تدریس درس 2 : سوالات نیز گفته شد پرسش از دانش آموزان به 2 صورت : پرسشی - شفاهی-  تدریس درس ( کنفرانس ) سوالات مطالعات در دفتر نوشته شود 
زنگ سوم : 
تدریس صفحه 7و6علوم
زنگ چهارم :
تدریس مطالعات و تدریس درس 3 سوالات نیز گفته شد . سوالات در دفتر نوشته شود جلسه آینده امتحان کتبی
95/07/10
زنگ دوم
تدریس درس اول انجام دادن ادامه حروف الفبای الگویی 
پرسش صفحات تدریس شده تکلیف برای منزل 
زنگ سوم : 
تدریس و پرسش شعر ای نام تو بهترین سر آغاز شد و نکات دستوری توضیح داده شد . 
زنگ  چهارم :
درباره ی مولانا صحبت شد درباره شیخ محمود شبستر ی گفت و گو شد وقتی که از شیخ محمود در کتاب آمده بود کاملا توضیح داده شد از جمله نکات دستوری آرایه ها و معنی لقت ها 
 
95/7/7
                   زنگ اول :                 
ادبیات : پرسش شعر حفظی (ای نام تو بهترین ) و تا بیت ای کارگشا معنی شد و نکات دستوری توضیح داده شد
زنگ دوم :
  کار و فناوری : مقدمه ی درس توضیح داده شد
توضیح در مورد چگونگی تدریس و یادگیری درس به دانش آموزان داده شد
زنگ سوم :
دینی : پیش مطالعه  درس 1 آزمون از درس اول 
زنگ چهارم :
علوم : صفحات 11-12 خیلی سبز تمرین داده شد فصل 1 کامل درس داده شد