اهداف و برنامه ها
 
چشم انداز اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404
 
هدف های راهبردی مدرسه
 
پرورش تربیت یافتگانی که نظام اسلامی را ,بعنوان معیار و عامل تعالی و رشد خود جهت رسیدن به حیات طیبه , قلمداد می نمایند...
راهبرد اجرایی مدرسه
تربیت افراد مومن و مسئولیت پذیر در برابر خدا-امانت دار-صادق-پاکدامن-شجاع-غیرتمند و امیدوار-قانون مدار,با دانایی و توانایی جهت زندگی فردی و اجتماعی, بر اساس ساحت های تعلیم و تربیت :
1- اعتقادی -عبادی-اخلاقی
2-اجتماعی و سیاسی
3-زیستی و بدنی
4-زیبا شناسی و هنری
5-اقتصادی و حرفه ای
6-علمی و فناورانه