آیین نامه انضباطی
 
مواردی از آیین نامه انضباطی و اجرایی که دانش آموز ملزم به رعایت آن می باشد,جهت اطلاع اعلام می گردد:
* داشتن وضعیت ظاهری مناسب و رغایت نظافت شخصی.
*رعایت احترام و تواضع به آموزگاران و کادر مدرسه .
*حضور بموقع و مرتب در مدرسه و شرکت در مراسم صبحگاهی.
*شرکت در کلیه برنامه ها و مناسبتها و فعالیتهایی که مدرسه پیش بینی می کند.
*همراه داشتن دفتر ارتباط و درج نظرات اولیا نسبت به حسن رفتار در منزل.
*حفظ وسایل شخصی بر عهده دانش آموز می باشد.
*خارج نشدن از مدرسه بدون موافقت سرپرستان مدرسه .
*همراه داشتن هرگونه وسیله غیر آموزشی ممنوع است.
*هرگونه خرید و فروش وسایل بین دانش آموزان ممنوع است.
*مقدار پول دانش آموزان محدود ودر حد نیاز روزانه می باشد.
*مراقبت و نگهداری و حفظ اموال مدرسه و جبران خسارات احتمالی.