کادر آموزشی و علمی
کادر آموزشی مقطع "ابتدایی"
مربی پیش دبستانی:سرکار خانم چوب چیان
آموزگاران پایه اول:سرکار خانم طلایی , سرکار خانم صبوری
آموزگاران  پایه دوم : سرکار خانم دهقان , سرمار خانم دارابی 
آموزگاران پایه سوم : سرکار خانم کرملو , سرکار خانم باغانی
آموزگاران پایه چهارم : سرکار خانم طاهری  , سرکار خانم ابوالقاسمی
آموزگاران پایه پنجم : سرکار خانم کاشانی , سرکار خانم سلیمانی 
آموزگاران پایه ششم : سرکار خانم اشتری  , سرکار خانم بامیار
آموزگاران  زبان انگلیسی :سرکار خانم معتقدی،سرکارخانم نوربخش , سرکار خانم سامی 
مربی پژوهش و مهارتهای زندگی : سرکار خانم جمالی و سرکار خانم محمودی 
مربی کامپیوتر : سرکار خانم خواجه پور
 
 
 
کادر آموزشی مقطع "دبیرستان دوره اول "
دبیر ریاضی : جناب آقای بلند اقبال
دبیر حرفه و فن : جناب آقای آبگون
دبیر زبان :جناب آقای خندابی 
دبیر عربی : جناب آقای حیاتی
دبیر ادبیات : جناب آقای نودهی
دبیر علوم : جناب آقای بلند اقبال
دبیر دینی و قرآن:جناب آقای نویدی نسب
دبیر تاریخ و جغرافی : جناب آقای نوپرور
دبیر پرورشی : جناب آقای نوری
دبیر ورزش : جناب آقای مقدم