کادر اداری و اجرایی
 
معاونت آموزشی ابتدایی  : سرکار خانم بامیار
معاونت پرورشی : جناب آقای نوری
معاونت اجرایی:جناب آقای رمضانی  ، جناب آقای فرهانی 
معاونت مالی :     سرکار خانم  هاشمی
معاونت فناوری : سرکار خانم حضرتی