کادر اداری و اجرایی
معاونت پرورشی : جناب آقای نوری
معاونت اجرایی:جناب آقای رمضانی , جناب آقای همتی ,جناب  آقای  حسامی ,سرکار خانم حضرتی  و سرکار خانم رفیعی
معاونت مالی :     سرکار خانم  هاشمی
معاونت فناوری : سرکار خانم بختیاری