کادر اداری و اجرایی
 
معاونت آموزشی  : سرکار خانم بامیار
معاونت پرورشی : جناب آقای نوری
معاونت اجرایی:جناب آقای رمضانی , سرکار خانم علیمردایان، جناب آقای پایدار
معاونت مالی :     سرکار خانم  هاشمی
معاونت فناوری : سرکار خانم حضرتی