درج مطلب
 
 

 

 

 

برنامه بازدیدها و اردوها ی دبستان و راهنمایی امام صادق (ع )

 

پایه

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

پیش دبستان

باغ وحش پارک ارم

استخر دوکوهه

 

18/8/95

31/2/96

 

اول

باغ وحش پارک ارم

سیرک پارک ارم

استخر دوکوهه

18/8/95

27/11/95

31/2/96

دوم

باغ وحش پارک ارم

سیرک پارک ارم

استخر دوکوهه

18/8/95

27/11/95

31/2/96

سوم

باغ وحش پارک ارم

سیرک پارک ارم

استخر دوکوهه

18/8/95

27/11/95

31/2/96

چهارم

استخر دو کوهه

موزه علوم و فنون

استخر دوکوهه

16/8/95

23/11/95

31/2/96

پنجم

استخر دو کوهه

کاخ موزه  سعد آباد

استخر دوکوهه

16/8/95

17/11/95

31/2/96

ششم

استخر دو کوهه

موزه علوم و فنون

استخر دوکوهه

16/8/95

23/11/95

31/2/96

هفتم

استخر دو کوهه

مشهد مقدس

اردوگاه شهید با هنر

16/8/95

29/10/95

3/11/95

31/1/96

هشتم

استخر دو کوهه

مشهد مقدس

اردوگاه شهید با هنر

16/8/95

29/10/95

3/11/95

31/1/96

نهم

استخر دو کوهه

مشهد مقدس

 

16/8/95

29/10/95

3/11/95

 

 

 

دانش آموزان  در برنامه «احلی من العسل» در میدان امام حسین(ع)      94/7/28

 

 

 

اردوی  دانش آموزان پایه های اول –دوم و سو م  درسینما ایران نمایش فیلم امپراطور روم  94/8/18

 اردوی  دانش آموزان پایه های چهارم – پنجم و ششم   درسینما ایران نمایش فیلم محمد رسول الله (ص) 94/8/20 .

اردوی  دانش آموزان پایه های هفتم – هشتم و نهم    مجوعه ورزشی فرهنگی دو کوهه (سالن شنا)  94/8/24 .

گراميداشت هفته بسيج با حضور دانش آموزان  در باغ موزه دفاع مقدس در تاریخ  94/9/7

حضور دانش آموزان پایه پیش دبستان در مجموعه فرهنگی سینما ایران نمایش تئاتر مورخ 94/9/15