مواردی از آیین نامه انضباطی و اجرایی که دانش آموز به رعایت آن می باشد جهت اطلاع اعلام می گردد :
 
- داشتن وضعیت ظاهری مناسب و رعایت نظافت شخصی .
-رعایت احترام و تواضع به آموزگاران و کادر مدرسه .
-حضور بموقع و مرتب در مدرسه و شرکت در مراسم صبحگاهی .
- شرکت در کلیه برنامه ها و مناسبتها و فعالیتهایی که مدرسه پیش بینی می کند.
-حقظ وسایل شخصی بر عهده دانش آموز می باشد.
-خارج نشدن از مدرسه بدون موافقت سرپرستان مدرسه.
-همراه داشتن هرگونه وسیله غیر آموزشی ممنوع است.
-هرگونه خرید و فروش وسایل بین دانش آموزان ممنوع می باشد.
-مقدار پول دانش آموز محدود و در حد نیاز روزانه باشد.
-مراقبت و نگهداری و حفظ اموال مدرسه و جبران خسارات احتمالی.