شرح وظایف
 
وظایف و تعهدات اداری و فرهنگی :                  
*ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنها .                                    
*آموزگاران و دبيران محترم موظف مي باشند قبل از ورود دانش آموزان و بعد از خروج آخرين دانش آموز از كلاس اقدام فرمايند و هيچ دانش آموزي را تحت عناوين ( انجام تكليف ، تهيه روزنامه ديواري ، تمرين نمايش و غيره  ) در زنگ تفريح در كلاس نگاه ندارند .                                                                                                                                                    
*نظارت كامل بـر رفتار و بهداشت دانش آموزان و ارشاد آنان با توجه به اصول و شيوه هاي تربيتي اسلامي .                                                                                                                           
از كليه آموزگاران و دبيران خواهشمند است ضمن تذكرات بهداشتي و تربيتي نسبت به كوتاه بودن موي سر ، ناخن ، نظافت عمومي ، استفاده از لباس فرم مدرسه ، عدم استفاده از تلفن همراه و هر گونه وسايل بازي و لوازم التحرير فانتزي ، دانش آموزان را آگاه نمايند . ( هر هفته روزهاي شنبه موارد فوق توسط مربي بهداشت و ناظم مجتمع مورد بازديد قرار مي گيرد . )                                                                                                                                
*رسيدگي دقيق به حضور و غياب دانش آموزان در هر زنگ و ثبت اسامي در فرم يا دفترچه مخصوص و ارائه به دفتر جهت بررسي .                                                                       
*مسئوليت ثبت و گزارش تأخير و غيبت دانش آموزان به دفتر مدرسه با آموزگاران و دبيران محترم مي باشد .                                                                                                                       
*خودداري از هر عمل غير فرهنگي كه موجب هتك حرمت يا تحقير هر يك از كاركنان گردد .                                                                                                                                                     
* پرهيز از هر گونه تحقير و برخورد قهر آميز با دانش آموزان نشانه شخصيت همه ماست ، توجه داشته باشيم در همه موارد از آموزگاران و دبيران در مقابل اولياء و مسئولين اداره حمايت مي گردد . به جز موارد تنبيه و توهين و تحقير كه هيچگونه دفاعي از سوي مديريت مجتمع صورت نخواهد گرفت .                                                              
*در ساعات آموزشي از قبول اولياء به كلاس خودداري و تنها در ساعات ملاقات جوابگوي اولياء باشيد ( به جز مواردي كه مديريت تشخيص آنرا خواهد داد . )                  
وظايف و تعهدات آموزشي و اداري :                    
1-  كليه آموزگاران و دبيران بر اساس شرح وظايف بايد تسلط كامل به درس و اهداف رفتاري دانش آموزان داشته باشند و همكاران موظف مي باشند با هماهنگي معاونت آموزشي و استفاده از طرح درس و وسائل كمك آموزشي نسبت به انجام امور آموزشي اقدام نمايند .                                                                                                                                           
2-آشنايي با فراگيري علوم جديد و تازه هاي درسي .                                                                 
با شــركت در كلاسهاي آموزش ضمن خدمت و پرهيز از شيوه هاي سنتي و قديمي .           
3-گروه بندي دانش آموزان .                                                                                                          
  همكاران گرامي بايد در گروه بندي دانش آموزان به چند مورد تـوجه ويـژه نمايند .1.  رعايت علاقه مندي دانش آموز در گروهي كه دوست دارد قرار بگيرد . 2. رعايت تفاوتهاي فردي . 3. آشنا بودن با شرح وظائف اعضاء گروه . 4. تقسيم صحيح دانش آموز . 5. تشويق گروهها به ادامه حركت . 6. جابجائي به موقع دانش آموزان در گروه . 7. نصب عكس گروهها و نامگذاري شايسته هر گروه ، گروههاي هر كلاس بايد تا پانزدهم مهرماه تشكيل و مراحل پيشرفت آن متناوباً به اطلاع مديريت مدرسه رسانيده شود . 8. نمره دادن به گروه در آموزش بايد فردي محاسبه گردد ، نه جمعي يعني نمره دانش آموز زحمتكش نبايد به دانش آموز كم كار تعلق بگيرد و بطور كلي يعني ( كار گروهي و ارزشيابي انفرادي ) .                                                                                                                          
4-پاسخگو بودن به سوالات و اشكالات درسي دانش آموزان و تشويق آنها به تحقيق .        
5- انجام ارزشيابي ورودي ، مرحله اي و پاياني در هر درس ، برگزاري امتحانات كوتاه ( كوئيز ) و ثبت نمرات در دفاتر ارتباط خانه و مدرسه جهت اطلاع اولياء و اطمينان از رويت نمرات توسط اولياء دانش آموزان .                                                                                       
6-با عنايت به اين امر كه كلاسها آموزشي بوده و زمان بسيار محدود است ، لذا تقاضا داريم ضمن پرهيز از هر گونه بحث غير درسي، تغييرات برنامه ي كلاس يا امتحان را حتماً اطلاع دهيد و دانش آموزان را با يكديگر مقايسه نكنيد ، تفاوتهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان در نظر گرفته شود .                                                                                                
7-ارائه به موقع سوالات امتحاني و همچنين دريافت و تصحيح به موقع اوراق امتحاني و همكاري در تجديد نظر اوراق .                                                                                                        
* تبصره يك ) اوراق امتحانات پايان نوبت بايد در واحد آموزشي تصحيح گردد .                 
* تبصره دو ) ليست هاي پايان نوبت بايد در زمان تعيين شده تكميل و بدون خدشه به مسئول مربوطه تحويل گردد .                                                                                                                       
8-كليه كتابهاي كمك آموزشي و استفاده از هر گونه جزوه كمك درسي بايد طبق دستورالعملهاي وزارت آموزش و پرورش و با اطلاع وهماهنگي مديريت مجتمع تهيه گردد ، از هر گونه اقدام فردي يا پيشنهادي توسط اولياء كاملاً پرهيز گردد .                    
9-شناسايي و معرفي دانش آموزاني كه صلاحيت شركت در مسابقات علمي و تيزهوشان را دارند به دفتر مجتمع  امام صادق (ع) جهت هدايت آنها و تشكيل كلاس در صورت امكان
10-همكاري مستمر با معاون آموزشي مجتمع امام صادق (ع) به منظور دريافت يافته هاي جديد روشهاي برخورد با نوجوانان .                                                                                               
                                                        
11-تشويق را بر تنبيه ترجيح دادن و تشويق مستمر فعاليتهاي كلاس و دانش آموزاني كه پيشرفت دارند .                                                                                                                                     
 
12-اميد دادن به دانش آموزان حتي دانش آموزان ضعيف و پرهيز از دلسرد نمودن يا تحقير آنها