فهرست فعالیتهای مجتمع
 
فوق برنامه ابتدایی:
1- تشکیل مجامع قرآنی و عترت
2-برگزاری جلسات دعای توسل و زیارت عاشورا
3- آموزش زبان برای کلیه پایه ها
4- آموزش رایانه جهت پایه های سوم ,چهارم, پنجم و ششم
5-آموزش خوشنویسی برای پایه های سوم ,چهارم ,پنجم و ششم
6-داستان سازی ,داستان خوانی, داستان گویی برای پایه های اول و دوم
7-ریاضیات پیشرفته برای کلیه پایه ها
8-کلاس مهارتهای زندگی برای پایه اول و دوم
9-نمایش فیلمهای آموزشی
10- شعر خوانی
 
 
     
 
     
فهرست فعالیتهای مجتمع
 
فوق برنامه دبیرستان دوره اول                        :                                                                        
1-تشکیل مجامع قرآنی و عترت                                                                    
2-برگزاری جلسات دعای توسل و زیارت عاشورا                                       
3-فوق برنامه ریاضی 4 ساعت در هفته                                                        
4-فوق برنامه زبان خارجه یک ساعت در هفته                                                      
5-فوق برنامه علوم یک ساعت در هفته                                                         
6-فوق برنامه عربی 2 ساعت در هفته                                                          
7-کلاسهای رایانه و خوشنویسی