درج مطلب
 
 
 
 
 
 
پایه هشتم
 
 
 
درج مطلب
96/7/16
زنگ اول : زبان
زنگ دوم : دینی 
کار در کلاس : بیان تفاوت بین مشکل و مسئله و ویژگیهای مسئله 
تکلیف : یک مشکل را در قالب داستان طرح کنید از منظر 6 شخص متفاوت مسئله ها را مطرح کنید
زنگ سوم : ریاضی 
کار در کلاس  : توضیح ص ص13و 17و حل کاربرگ
تکلیف : تکمیل ص13و17
زنگ چهارم :ورزش
96/7/10
زنگ اول : انشا نگارش
کار در کلاس: مقدمه  توضیح داده شد - درس سخنی با معلم تدریس و توضیح داده شد -راجع به طرح ریزی و جمع بندی یادآوری شد تا ص11 سپس روی میز هلویی قرار داده شد واز دانش آموزان خواسته سد تا تفکراتشان را از آن بنویسند 
زنگ د.م : عربی : کار در کلاس : حل تمارین درس یک -پرسش 
تکلیف : حل تمارین 12 تا 14  - پرسش شفاهی از کل درس  (تمارین - لغات و ......)
زنگ سوم : ریاضی 
کا در کلاس : رفع اشکال عدد صحیح -تدریس اعداد گویا ( جمع و تفریق) نمایش روی عدد مخلوط 
تکلیف : حل ص20 و 19 کتاب کار - امتحان جلسه آینده 
زنگ چهارم : قرآن 
کار در کلاس : پرسش از قرآن و رو خوانی و مو ضوعهای دینی  توضیح داده شد
زنگ اول : تفکر و سبک زندگی
زنگ دوم : ادبیات 
کار در کلاس : شعر به نام خدای که جان آفرید تدریس شده و به طور کامل معنا شد و توضیح داده شد 
تکلیف : درس داده شده باز پرسی میشود.
زنگ سوم :ریاضی
کار در کلاس: حل تکلیف و رفع اشکال فصل 1 
 تکلیف : ادامه تمرینات حل شود  - جلسه بعد درس پرسیده مشود
تاریخ:96/7/3
زنگ اول : علوم تجربی 
کار در کلاس: تدریس فصل 1
تکلیف: مطالعه فصل اول
زنگ دوم: عربی
کار در کلاس: تکمیل مرور قواعد سال هفتم و حل چند صفحه از درس 1
تکلیف: پسش از قواعد و لغات و متون تدریس شده و حل تمرین ص6تا9 کتاب درسی
زنگ سوم: مطا لعات 
کار درس کلاس: تدریس درس 1و 2
تکلیف: پاسخ کاربرگها -سوالات فعالیت ها داده شود- پرسش از درس 1و2
تاریخ: 96/7/3
زنگ : ادبیات
کار در کلاس: شعر به نام خدا تدریس و روخوانی شد -تعریفی خلاصه از آرایه ایهام گفته شد - در مورد خلقت آدم و به آتش افکندن حضرت ابراهیم گفته شد
زنگ دوم: عربی
 سال هفتم دوره شد 
تکلیف: پاک نویس قواعد هفتم- پرسش از قواعد هفتم
زنگ سوم: ریاضی
کار در کلاس: اعمال ریاضیات و اولویتهای حل تکلیف
تکلیف: تا آخر ص16 حل شود
زنگ چهارم: قران
کار در کلاس: پخش فیلم در باره محبت ال بیت و برسی آن 
تکلیف: پرسش از محتوای فیلم
1396/2/23
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : فصل 3 جبر و معادله کامل حل شد - فصل هندسه و استدلال در حال مرور 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون کلاسی 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی  ( لغت معنی کار شد ) 
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی 
کاردر کلاس : آزمون تفکر و سبک زندگی برگزار شد
1396/2/19
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : پرسش از فصل 1 تا 3 دوره از فصل 1 تا 3 
تکلیف : خیلی سبز فصل 13 انجام شود - پرسش از درس 4 تا 7 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : کتاب خیلی سبز تمام شد 
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس : حل کتاب خیلی سبز 
تکلیف: امتحان شفاهی از کل کتاب ( 5 نمره ) 
زنگ چهام : تفکر و پژوهش
کاردر کلاس : نمونه سوال داده شد - کنفرانس تکمیل شد 
تکلیف: هفته بعد امتحان
96/2/16 
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : صفحه 94 درست بنویسیم و صفحه 95 حکایت نگارشی تدریس و تمرین شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : فصل هفت شروع شد 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس  :امتحان کتبی برگزار شد 
زنگ چهارم : ریاضی 
کاردر کلاس : آزمون تستی برگزار شد
1396/2/7
زنگ اول : ورزش 
زنگ دوم : مطالعات 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون شفاهی مرور دروس 
زنگ سوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : کار با چوب
1396/2/6
زنگ اول : دینی 
کاردر کلا س: برگزاری آزمون ماهانه 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : خواندن انشا توسط دانش آموزان 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : ادامه تدریس پایش رشد کودک 
زنگ چهارم: آمادگی دفاعی 
کاردر کلاس : توضیحات در ارتباط با درس نظام جمع
1396/2/4
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : درس شانزدهم ، پرنده آزاد تدریس شد 
تکلیف: درس شانزدهم برای روز دوشنبه 96/2/11 در منزل انجام شد 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون زبان
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : کتاب کنترل شد تا صفحه 60 کنترل شد 
تکلیف: کتاب سبز تا صفحه 85 در منزل حل شود 
زنگ چهارم : ریاضی
کاردر کلاس : بنا به درخوست بچه ها سوالات مرآت حل شد 
1396/2/3
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس کامل اعداد صحیح و گویا 
تکلیف: برای شنبه حل کل تمارین فصل 1 خیلی سبز 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 19 
تکلیف: خیلی سبز فصل 14 انجام شود 
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس : تدریس درس 10
تکلیف:  پرسش از درس 1 تا 3 به صورت داوطلبی 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 22
1395/11/1
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 20 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : انجام آزمایشات فصل 10 
زنگ سوم : مطالعات 
کاردر کلاس : پرسش شفاهی 
تکلیف: پاسخ فعالیت ها - پاسخ کار برگه ها 
زنگ چهارم : عربی 
کاردر کلاس : تدریس کامل درس 7 
تکلیف : پرسش از درس 7 - حل تمارین صفحه 84 - 85
1395/11/30
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : موضوع انشای ( کلاغ می خواست راه رفتن را یاد بگیرد ....) توسط دانش آموزان خوانده و انشاء داده شد - دس فعالیت های نگارشی تدریس شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس هندسه دایره ها 
تکلیف : دوشنبه کتاب خیلی سبز فصل مختصات بازدید و تکمیل می شود - اتمام  3 صفحه آخر فصل مختصات از کتاب خیلی سبز 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : تحویل دادن برگه امتحان و گفتن نمرات امتحان پرسش از درس 1 تا 5 
تکلیف : از روی لغات درس 1 تا 5 هر کدام دو مرتبه با معنی - کتاب کار + کتاب خیلی سبز باید کامل شود - امتحان دیکته تا آخر درس 5 
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : ادامه تدریس دایره ها طراحی آزاد

زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تدریس پودمان پرورشی و نگه داری حیوانات 
تکلیف: پرسش از مطالب تدریس شده 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : اتمام درس 8 - شروع درس 9 
تکلیف: مطالعه درس 9 و آمادگی جهت کنفرانس 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات فصل 9 خیلی سبز کامل شد  
زنگ چهارم : تدریس صفحه 77 تا 83 
تکلیف: حل تمارین صفحه 83-84-85 جلسه بعد پرسش همین تمرینات
 
1395/11/25
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس  : آزمون شفاهی اعلام   و کتاب های سبز بررسی گردید 
تکلیف: کتاب سبز  صفحه 50-60 در منزل انجام شود 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : ادامه مختصات و دادن نمونه سوالات پایانی 
تکلیف: حل نمونه سوالات داده شده 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : تا آخر درس 4 پرسیده می شود ( لغت + معنی + دیکته + گرامر ) 
تکلیف : تا آخر درس 5 امتحان 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : تدریس دستور زبان بخش گروه های اسمی و تمرین ها صفحه 84-85 حل شد

 
1395/11/18
زنگ اول :ریاضی 
کاردرکلاس : کتاب خیلی سبز صفحه 27 حل شود 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : پرسش ازدروس یک و دو 
تکلیف: مطالعه برای امتحان - پرسش لغات از دروس 1 تا 5 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس های حکایت و پرچم داران تدریس شد و املا نیز گفته شد و تصحیح گردید
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردرکلاس : حل تمارین صفحه 105-106-107 کتاب خیلی سبز
1395/11/13
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : امتحان از شهروند الکترونیکی 2گرفته شد .
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : درس  8 -9  تدریس شد 
تکلیف: آزمون پیش مطالعه از درس نهم 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 9 صفحه 83-76 
تکلیف: خیلی سبز صفحه 125-128 انجام شود 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : درس هفتم تدریس شد 
تکلیف: تمرین صفحه 71- 73- 74 - 75  انجام شود
1395/11/11
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس :ادامه درس بردار و مختصات 
تکلیف: پنجشنبه آزمون تستی 
زنگ دوم: زبان 
کاردر کلاس : پرسش و مرور دروس گذشته 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : چهار صفحه از 127-131 پرسیده شد و امتیاز داده شد تدریس : حکایت ( نام خوش بو ) 
زنگ چهارم : ادبیات در
کاردر کلاس : درس راه نیک معنا شد و نکته های آرایه ای و دانش های زبانی توضیح کامل داده شد
 
1395/11/6
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات قسمت اول تدریس شد 
تکلیف : هفته آینده چهارشنبه امتحان از شهروند الکترونیکی 2 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : تدریس درس 9
تکلیف: مطالعه ی درس 9 - مرور درس 8
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس مقدمه فیزیک فصل 8
تکلیف: یکشنبه کوئیز از فصل 8  
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : قرائت قرآن و حل تمارین صفحه 65-66 
تکلیف: حل تمارین صفحه 66 ( تمرین ج و د ) برای جلسه بعد 
1395/11/4
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : تدریس درس 5 - پرسش لغات دروس  1 الی 4 
از هفته آینده هر شنبه  امتحان زبان داریم از ابتدا تا جایی که تدریس شده است 
زنگ دوم : ادبیات
کاردر کلاس : املا گفته شد و اوراق تصحیح شد - تمرین روخوانی و روان خوانی انجام شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمارین صفحه 63-64 
تکلیف : حل کلیه تمرینات باقی مانده از فصل پنجشنبه  - آزمون تستی ریاضی از فصل شمارنده ها و هندسه ( فصل قبل ) - صفحه 42 تا آخر صفحه 67
1395/10/29
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : ادامه درس شهروند الکترونیک 2 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : توضیحات محرم و نامحرم درس 8 انجام شد 
تکلیف: مطالعه برای کنفرانس یا آزمون درس 8
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 8 کامل شد 
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس : درس ششم تدریس شد 
تکلیف: صفحه 60 و 61 روخوانی شود 
1395/10/27
زنگ اول : ریاضی
کاردر کلاس : تدریس ادامه فصل بردار و مختصات و روش های رسم بردار حاصل جمع 
تکلیف: صفحه 75 و 74 و 72 و 71 کتاب درسی حل شود 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : کتاب سبز از اول تا صفحه 20 مرور و تمرین انجام شد 
تکلیف : برای هفته آینده کتاب سبز  تا صفحه 30 حل شود 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : شوق دیدار مهدی توضیح کامل داده شده است 
1395/10/25
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : تست تمرین نوشتن بی قاعده برای ایجاد توانایی ( نوشتن ) و ریختن ترس از نوشتن و درس سوم ، نگاه کنیم و بنویسیم نیز تدریس شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس فصل بردار و مختصات 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : کتاب کار درس 5 انجام شد - کتاب سبز درس 5 انجام شد 
تکلیف: لغات تا آخر درس 5 با معنی پرسیده می شود 
زنگ چهارم : هنر
کاردرکلاس : آموزش مقدماتی ابرو 
1395/10/22
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تدریس درس شهروند الکترونیکی قسمت دوم 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : درس 8 و توضیح و پرسش و پاسخ
تکلیف : آزمون درس 8
زنگ سوم : علوم
کاردر کلاس : تدریس فصل 8 صفحه 65 الی 68
تکلیف: خیلی سبز صفحه 106 - 108  انجام شود
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس : امتحان شفاهی قرآن  
 
1395/10/20
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : ریاضی تدریس بردار و مختصات و حل تمرین 2 صفحه ی اول 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : درس 5 تدریس شد 
تکلیف: کتاب کار درس 5 به علاوه کتاب سبز - درس 5 انجام شود 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : از صفحه 51 تا 66 دوره شد - املا از ( درس حکایت خودشناسی ) گفته شد 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : نوجوان باهوش  صفحه 68 تا 72 روخوانی شد 
1395/10/19
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس ابتدای درس 13 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : دوره مباحث گذشته 
زنگ سوم : مطالعات 
کاردرکلاس : سوالات درس 13 گفته شد 
زنگ چهارم : عربی 
کاردر کلاس : دوره ی مباحث ماضی و مضارع 
1395/10/18
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : انشاء صفحات 32-33-34-36 درست نویسی و گسترش ضرب المثل تدریس شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس بردار و حل صفحه 70 کتاب 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : بخاطر مرور مطالب و دروس قبلی مطالب داخل کتاب صفحه های زیر رونویسی شد 
تکلیف : صفحات 13 -14 -19 - 27 - 35 و36 نوشته شود - برای روز دوشنبه از دروس 1 الی 4 پرسیده می شود + مرور مطالب تدریس شده 
1395/10/1 
 
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : مرور دروس  گذشته جهت مادگی برای امتحان 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : مرور دروس گذشته جهت آمادگی برای امتحان 
زنگ سوم : علوم 
کاردرکلاس : مرور دروس گذشته جهت آمادگی برای امتحان 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : برگزاری امتحانات شفاهی و عدم آمادگی قابل قبول تمامی دانش آموزان 
 
پایه  هشتم
1395/10/30
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : توضیحات امتحان ترم 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل نمونه سوالات امتحانی 
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس : امتحان شفاهی از دانش آموزان - تکمیل جواب درس کتاب خیلی سبز 
 
1395/09/29
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : ارائه نمونه سوالات اعداد صحیح و کسر های متعارف 
تکلیف: حل کلیه نمونه سوالات داده شده 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی ترم اول 
مطالعه برای آزمون کتبی هفته آینده 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی فارسی گرفته شد 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : لغت - شعر - اعلام اشخاص - اعلام آثار پرسیده می شود 
1395/09/28
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : دوره دروس 2 و 5  و 10 و 11 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : دوره فصل 1 تا 3
زنگ سوم : مطالعات 
کاردر کلاس : جمع بندی و دوره دروس 
زنگ چهارم : عربی
کاردر کلاس : امتحان شفاهی 
1395/09/25
زنگ اول : کار و فناوری
کاردر کلاس : کارگاه کامپیوتر - مدار الکترونیکی
زنگ سوم : ورزش
7کاردر کلاس : اتمام  فصل اعداد صحیح و کسری گویا
1395/09/24
زنگ اول : کار وفناوری 
کاردر کلاس : تدریس شهروند الکترونی 
تکلیف: پرسش از شهروند الکترونی 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : درس 6-7 و ارائه سوالات و توضیح درس و پرسش و پاسخ 
تکلیف: پیدا کردن پاسخ برخی سوالات در درس و در صورت نیافتن پاسخ ارجاع به دبیر - تمرین اذان و اقامه با صوت یکی از قراء جهت آزمون شفاهی درک دینی از 4 نمره 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 7 
تکلیف: کتاب خیلی سبز فصل 6 کامل شود 
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس : روخوانی و حل تمارین و سوالات
تکلیف : روخوانی از صفحه 391 تا 396 از قرآن کریم ( همراه با یکی از اولیا )
1395/09/23
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : سوالات درس 6 کامل شد 
تکلیف : کتاب خیلی سبز صفحه 84-85-88 انجام شود 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرین صفحه 12-13-14 کتاب درسی 
تکلیف : صفحه 15-16-17 کتاب پنج شنبه دفاتر و کتاب بازدید می شود 
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب خیلی سبز درس پنج 
تکلیف: حل تمارین 60 -68 خیلی سبز
زنگ چهارم : تفکر و پژهش
کاردر کلاس : تدریس درس مهارت عزت نفس
تکلیف: هفته آینده آخرین هفته تحویل پژوهش  
1395/09/22
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز و کتاب درسی از فصل اعداد صحیح و عبارات گویا 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : کتاب کاردرس 4 انجام شد - کتاب سبز درس 4 انجام شد 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس آزادگی تدریس شد و صفحه 63 تا 66 توضیح داده شد - شعر آزادی نیز تدریس شد 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : چند درس از معیارهای بودجه بندی عقب هستیم به دلیل تعطیلات که داشتیم به این دلیل درس ( نام ها و یادها ) تدریس شد 
 
1395/09/21
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : دوره دروس 3-5-9 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 6
تکلیف: کتاب خیلی سبز صفحه 81-82-83 
زنگ سوم : مطالعات 
کاردر کلاس : مرور دروس 
تکلیف: امتحان کتبی 
زنگ چهارم : عربی 
کاردر کلاس : پرسش و حل تمارین درس 4 خیلی سبز 
تکلیف: پرسش شفاهی از فصلها 
1395/09/20
زنگ اول : انشاء 
کاردر کلاس : انشا های چک نویس شده بین دانش آموزان توزیع گردید - آزمون شعر حفظی به عمل آمد 
تکلیف: برای روز دوشنبه لغت های تعیین آزمون شفاهی گرفته خواهد شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات 9-10-11-12 ریاضی 
زنگ سوم : زبان
کاردر کلاس : تدریس درس چهارم و پرسش از درس 1-2-3
 
 
1395/09/17
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تدریس و مرور پودمان الکترونیک 
تکلیف: امتحان 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : تدریس درس پنجم 
تکلیف: پیش مطالعه ی درس ششم و حل فعالیت ها و سوالات 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : سوالات فصل 5 داده شد 
تکلیف: خیلی سبز صفحه 74-77
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : ادامه درس دینی 
تکلیف: مطالعه صفحه 45-46-47-48-49
ا
1395/09/16
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس تا آخر فصل 5
تکلیف: کتاب خیلی سبزصفحه 71و 72 انجام شود
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس اعداد صحیح 
تکلیف: صفحه 1-2-3-4-5-6-7 حل شود 
زنگ سوم : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس 5 کتاب درسی 
تکلیف : صفحه 54 تا 59 کتاب خیلی سبز + پرسش از درس 4-5 
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش 
کاردر کلاس : تدریس درس نیکی کردن و مواد مخدر 
1395/09/15
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : آزمون ریاضی
زنگ دوم : زبان 
تکلیف: کل کلاس از روی لغات صفحات 67 تا 75 سه مرتبه با معنی بنویسید 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس :تمرین درس آزاد نویسی در کلاس با استفاده از کتابخانه مدرسه 
تکلیف: برای آزمون فارسی ترم اول موارد زیر حفظ شود 
لغت از 127 تا 132 
اعلام اشخاص : از صفحه 136 تا 144
شعر حفظی : 2 شعر 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : شعر خوانی (شوق مهدی ) تعریف و معنی شد - درس راه نیک بخشی تدریس شد 
تکلیف : در جلسه آینده در مورد آرایه ها و واژه ها صحبت خواهد شد 
 گرفت 
تکلیف: امتحان از دروس 1 تا 12 جلسه آینده ( شفاهی - کتبی )
زنگ چهارم : عربی
کاردر کلاس : تدریس درس 5 
تکلیف: پرسش از درس 4-5
1395/09/13
زنگ اول : انشاء 
کار در کلاس : درس افکار و گفتارمان را بنویسیم از صفحه 25 تا 31 تدریس و تمرین نوشتن انجام و باز خوانی گردید
آزمون املا در پایان نیم ساعت آخر انجام شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات صفحه 62و 61 کتاب خیلی سبز 
تکلیف: صفحه 66-65-64 کتاب خیلی سبز حل شود 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : تکالیف دیده شد - کتاب کار تا آخر درس 3 حل شد- تمرینات در کلاس انجام شد تا آخر درس 3 پرسیده می شود 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : آزمون تستی برگزار شد 
 
1395/09/09
زنگ اول : علوم
کاردر کلاس : دوره فصل های سوم و چهارم
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون 
زنگ سوم : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس 4 کتاب خیلی سبز 
تکلیف: پرسش از درس 3و4
زنگ چهارم : تفکر و سبک زندگی 
کار در کلاس : تدریس صفحه اول درسی 12
 
1395/09/07
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 10
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : امتحان فصل سوم و چهارم 
زنگ سوم :مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 11 
تکلیف: امتحان کتبی از درس 1 تا 11 ( جلسه آینده )
تدریس درس از 1 تا 11 ( جلسه آینده ) 
زنگ چهارم : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس 4 
تکلیف: پرسش از درس 4 -  حل تمارین درس 4 کتاب خیلی سبز
 
1395/09/06
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان ماهانه انشاء
زنگ دوم: ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس زاویه هیا بیرونی 
زنگ سوم  زبان 
تکلیف: جلسه آینده تا آخر درس 3 کتاب سبز انجام شود 
دروس اول - دوم و سوم پرسیده می شود - برای روز شنبه از روی لغات صفحه های 69-70-71-72-73-74-75 هر کدام دو مرتبه با معنی تا آخر درس 3 پرسیده می شو. کتاب کار تا آخر درس 3 کامل شود - کتاب سبز تا آخر درس 3 کامل شود 
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : طراحی چشم انسان 
1395/09/03
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : پرسش از درس جریان الکتریکی و مدار الکتریکی 
زنگ دوم : دینی 
تکلیف: انجام تمام تکالیف درس 4-5
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز صفحه 4-47-48-49-52-53
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس :تدریس درس 3 و تمرینات حل شد
تکلیف: قرائت صفحه 377-378-379-380-381 از قرآن با خط عثمان طه - حل 42-43-44 
از قرآن کامل با خط عثمان طه انجام شود و همراه اولیاء انجام شود و اولیا تایید نمایند و تعداد غلطها را در گوشه ی کتاب بنویسند 
 
 
 
 
1395/09/02
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : دوره فصل چهارم 
تکلیف: حل تمرینات خیلی سبز صفحه 44-45-46
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلا س: حل تمرینات داده شده از کتاب خیلی سبز فصل خطوط موازی و هندسه 
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون ماهانه 
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش 
کاردر کلاس : تدریس درس کنترل نفس 
تکلیف: فعالیت در منزل صفحه 59 
 
1395/09/01
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل کردن صفحات 36-37-38-39 کتاب ریاضی 
تکلیف: نوشتن 10 سوال از درس زوایا و چند ضلعی ها 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون ماهانه 
زنگ سوم : ادبیات 
انشاء رو خوانی انشای دانش آموزان و نمره دادن به آن ها 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : تدریس درس ارمغان ایران 
1395/08/29
زنگ اول : انشا ء
کاردر کلاس : صفحه 22 و 23 درست نویسی و تصویر نویسی کار شد و ورقه های انشا ی قبلی تصحیح شده تحویل دانش آموزان داده شد - تمرین صفحه 24 انجام شد 
زنگ دوم : ریاضی  
کاردر کلاس : امتحان کوئیز 4
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : تدریس درس سوم . انجام تمرینات و حل نمونه سوال ااز درس  سوم 
تکلیف: مطالعه برای امتحان زبان تا آخر درس 2
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : آموزش سایه زنی چشم 
 
1395/08/25
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل چهارم کامل شد 
تکلیف: صفحه 46-47-52-53 خیلی سبز انجام شود 
زنگ سوم : مطالعات 
کار در کلاس : تدریس بخشی از درس 9
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش
کاردر کلاس : درس رسانه ها تدریس شد و پیگیری پروژه 
1395/08/24
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : تدریس خطوط موازی و مورب و حل تمرین و تالیف در کلاس 
زنگ دوم : زبان 
کار در کلاس : 7 صفحه فتوکپی دوره و آزمون دروس یک و دو  گرفته شد 
زنگ سوم : ادبیات 
کار در کلاس : آزمون کتبی از صفحه اول تا صفحه 30 و تدریس ماضی ساده - استمراری و مصدر و بن و شناسه واز افعال : رفتن - گفتن - نوشتن - خواندن در منزل به 3 زمان گذشته - ساده - استمراری بسیار حرف زده شد 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 23 روان خوانی انجام شد 
 
1395/08/23
زنگ اول : مطالعات اجتماعی
کاردر کلاس : تدریس درس 8 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 31-28
تکلیف: کتاب خیلی سبز علوم صفحه 44-45 حل شود 
زنگ سوم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس ابتدای درس 9
تکلیف: آمادگی برای امتحان از دروس 1 تا 9 ( تا قسمتی که تدریس شده است )
زنگ چهارم : عربی
کاردرکلاس : حل تمرین های کتاب خیلی سبز و ترجمه ی درس 4
1395/08/22
زنگ اول : انشاء 
کاردر کلاس : درست نویسی تدریس و تصویر نویسی تمرین گردید - در پایان آزمون مهارت نوشتاری انجام شد 
تکلیف: صفحه 23-24 تصویر نویسی در خانه با همکاری اولیا تمرین شود 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه فصل هندسه 1- مرکز تقارن اشکال و خط نوری و خط مورب 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : آزمون از درس دوم و سوم 
تکلیف: مطالعه برای آزمون هفته آینده- پرسش از دروس 1-2 و ادامه تدریس زمان حال و درس جدید 
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : تدریس سایه روشن - سایه عنبیه چشم (سایه روشن )
1395/08/20
زنگ اول : کار وفناوری 
کاردرکلاس : فعالیت عملی و کامپیوتر 
تکلیف: آوردن کیت الکترونی
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس فصل 3 هندسه 1 چند ضلعیواشکال منتظم  محور و فرمول 
تکلیف : صفحه 30-31 کتاب و صفحه 46-47-48 کتاب خیلی سبز انجام شود 
1395/08/19
زنگ اول : کار وفناوری 
کاردر کلاس : کاو فناوری تا صفحه 25 تدریس شد 
تکلیف: پرسش از پودمان 2
زنگ دوم : دینی 
تکلیف: پیش مطالعه درس 4 فعالیت ها و پرسش های درس 4 حل شود 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرین خیلی سبز فصل 3 کامل شد 
زنگ چهارم : قرآن 
تکلیف: حل صفحات 36-37-38-39 صفحه 38-39 مطالعه شود صفحه 40-41 روخوانی نزد اولیا و امضا اولیا حتما باید باشد 
1395/08/18
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تکمیل فصل 3
تکلیف: حل تمرینات خیلی سبز
زنگ دوم : ریاضیات 
کاردر کلاس : تدریس هندسه فصل ( هم نشینی و دوران حل تمرینات کتاب درسی (کار در کلاس صفحه 88)
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین درس سوم کتاب خیلی سبز 
تکلیف : پرسش شفاهی از درس 1-2-3 به طور کامل 
زنگ چهارم : تفکر وپژوهش 
کاردر کلاس : تدریس درس آداب معاشرت 
تکلیف: پروژه تا پایان پاییز تحویل داده شود 
 
1395/08/17
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات کتاب درسی و خیلی سبز ( کتاب درسی صفحه 86-87 ) 
 تدریس فصل فیثا غورس 
تکلیف: کتاب خیلی سبز صفحه 118
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : تدریس درس سوم و روخوانی و تمرین 
تکلیف : انجام دادن تکالیف درس دوم کتاب کار + کتاب خیلی سبز- دروس 1-2-3 پرسیده می شود - مکالمه ی دروس باید حفظ شود -لغات دروس 1-2-3 نیز پرسیده می شود 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس ( خوب جهان را بس ) مجدد پرسش شد و از آن درس 2 املا گفته شد 
تکلیف: روز دوشنبه 08/24 تست آزمون کتاب فارسی از صفحه اول تا پایان و آن چه به صورت جزوه در دفتر گفته شد همراه تمامی نویسندگان و دستور زبان 
 
1395/08/16
زنگ اول : مطالعات اجتماعی
کار در کلاس :تدریس درس 6 مطالعات 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس علوم صفحه 25-26-27 
تکلیف : صفحه 38-40 حل شود 
زنگ سوم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 7
تکلیف : آمادگی برای امتحان و پرسش کلاسی از دروس 1 تا 7
1395/08/15
زنگ اول : انشاء 
کاردر کلاس : صفحه 18تا 21 ضرورت باز نویسی تدریس و توضیح داده شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرین کتاب فصل جدید فیثا غورس و مثلث ها قائم الزاویه 
 تدریس ادامه فصل - 3 کوئیز ریاضی فصل معادله و عبارات جبری
تکلیف: صفحه 114-115-116-117 کتاب خیلی سبز 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : پرسش درس 2
زنگ چهارم : هنر 
کار در کلاس : ادامه کار و تمرین هفته قبل - امتحان کلاسی 
1395/08/13
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل ادامه تمرین خیلی سبز از بخش معادله و عبارت جبری و اتمام تمرینات صفحه 90-91
تکلیف: تدریس درس جدید - امتحان کوئیز 3 
1395/08/12
زنگ اول : کار و فناوری
کاردر کلاس : توضیح در ارتباط پودمان الکترونیک 
زنگ دوم : دینی
تکلیف: آزمون پیش مطالعه درس 3 - حل تمرینات - پاسخ سوالات و فعالیت های درس 3
زنگ سوم :علوم
کاردرکلاس : انجام آزمایشات درس دوم 
تکلیف: تکالیف خیلی سبز صفحه 31-32 و یکشنبه کوئیز گرفته می شود 
زنگ چهارم : قرآن 
تکلیف: مطالعه صفحه 30-31 
انجام فعالیت صفحه 32-33-34 و پیام های قرآنی صفحه 34
1395/08/11
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس 23- 24 
تکلیف: تمرین خیلی سبز 33-34-35
زنگ سوم : عربی 
کاردر کلاس :حل تمارین درس 3 کتاب 
تکلیف: 1 پرسش از درس 3 - حل تمارین درس 3 خیلی سبز
زنگ چهارم : تفکر و پژوهش 
کار در کلاس : بخش دوم تدریس شد 
تکلیف: عنوان پژوهش ها مشخص شد تا دانش آموزان شروع به کار کنند 
 
 
1395/08/10
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : مکالمه درس 1-2 پرسیده شد  لغات درس 1-2 پرسیده شد
تکلیف: دوباره خوانی دروس 1-2 در منزل 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : شعر ( پیش از اینها ) با مشارکت دانش آموزان تا آخر معنا و توضیح داده شد- تکالیف سر کلاس انجام شد 
زنگ چهارم : املا 
کاردر کلاس :کلمه ها ی درس خوب 
تکلیف: به صورت نوشتن کلمات روی تخته و یافتن هم خانواده ها انجام شد 
1395/08/09
زنگ اول : مطالعات اجتماعی
کاردر کلاس : پرسش از دانش آموزان به صورت تدریس درسی و کنفرانس 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 21-22
تکلیف: پرسش شفاهی برای جلسه بعد درس 3 
زنگ سوم : مطالعات اجتماعی
کاردر کلاس : تدریس درس 5
تکلیف: آمادگی برای پرسش شفاهی از دروس 1 تا 5 
زنگ چهارم : عربی 
کاردر کلاس : تدریس درس دوم 
تکلیف: پرسش از درس سوم 
 
1395/08/08
زنگ اول : فارسی 
کاردر کلاس : دستور زبان تدریس شعر از ابتدای واج تا پایان انواع زمان 
تکلیف: برای جلسه آینده دستور زبان تا جاییکه تدریس شد پرسیده می شود 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز باقی مانده صفحات  تا سر تمرینات دوره ای 
تکلیف : دوشنبه 3 کوئیز از معادلات جبری 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : تدریس درس 2
تکلیف : سوالات حل شود 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : تدریس اصول طراحی چشم 
1395/08/05
زنگ اول : فارسی 
کار در کلاس : دستور زبان تدریس از ابتدای واج تا پایان انواع زمان 
تکلیف: برای جلسه آینده دستور زبان تا جاییکه تدریس شد پرسیده می شود .
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز باقی مانده صفحات تا سر تمرینات دوره ای 
تکلیف: دوشنبه 3 کوئیز از معادلات جبری
زنگ چهارم : هنر 
 کاردر کلاس : تدریس اصول طراحی چشم
 
1395/08/06
زنگ اول : کار و فناوری 
کاردر کلاس : فعالیت عملی 
کاردر کلاس : کیت الکترونی 
زنگ سو م:ریاضی 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون جامع تستی 
1395/08/05
زنگ دوم : دینی 
کار در کلاس:آزمون درس 2 و حل فعالیت های درس 2 - پاسخ گوئی به سوالات درس 2
زنگ سوم :علوم 
کار در کلاس : پاسخ آزمایشات فصل دوم 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس : صفحه 22 - 23 - 24 برای جلسه آینده حل شود 
 
1395/08/04
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرین کتاب خیلی سبز  صفحه 67-68 
تکلیف : آزمون جامع تستی از فصل عبارت جبری - معادله جزو امتحان نیست - شنبه دفتر ریاضی و کتاب خیلی سبز بازدید می شود .
زنگ سوم : عربی
حل تمارین درس 2 کتاب خیلی سبز
تکلیف: حل تمارین صفحه 26 تا 29 کتاب خیلی سبز + پرسش از درس 2 
 
1395/08/03
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس معادله و انواع آن - حل تمرینات کتاب درسی صفحه 65-66 
تکلیف : از کتاب خیلی سبز تکلیف صفحه 88-89-90
زنگ دوم :زبان 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون مهر ماه 
تکلیف : لغات مهم درس اول و دوم - مکالمه صفحه 12-18 حفظ شود 
زنگ  سوم : ادبیات 
کار در کلاس : از اول به نام خدا پرسیده شد تا صفحه 19 حتما در مورد درس ( خوب جهان بینی ) لغات معنی گردید 
تکلیف : برای روز چهارشنبه دفتر تکلیف کلاس را همراه جدول حروف بیاورند 
زنگ چهارم : قرآن
کاردر کلاس : املا به جای تشبیه و ارکان تشبیه تدریس شد و نمونه تمرین شد و نیم ساعت آخر نمایش فیلم 
 
 
1395/08/02
زنگ اول : مطالعات اجتماعی
کار در کلاس : بررسی دفاتر دانش آموزانبرگزاری امتحان ماهیانه 
 
تکلیف : تدریس درس 6 
زنگ دوم : علوم 
کار در کلاس : حل تمرینات صفحه 23-24-25 خیلی سبز 
 
1395/08/01
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون املا و ادبیات گرفته شد به صورت تجمیع 
تکلیف : برای روز دوشنبه همه کلاس دفتر تکلیف کلاس را در خانه  خوانده و همراه نمره والدین بیاورند .
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرین ریاضی از کتاب و اتمام تمرینات کتاب درسی تصیح اوراق 
تکلیف: برگه داده شده شامل چند تمرین تالیفی می باشد که برای 2 شنبه حتما حل شود ( عبارات جبری)
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : حل تمرین و نمونه سوال از درس اول 
تکلیف: مطالعه کتاب درسی و برگه کپی 
زنگ چهارم : هنر  
کار در کلاس :
تدریس کنترات نور و سایه زنی روی تخم مرغ و اشکال بیضی شکل با مداد B 6
 
 
1395/07/28
زنگ اول : کار و فناوری 
کار در کلاس : کار و فناوری صفحه 16 تدریس شد 
تکلیف : امتحان از صفحه 1تا 16 
زنگ سوم : علوم 
کار در کلاس : تدریس فصل دوم کامل شد 
تکلیف : صفحه 23 الی 26 خیلی سبز تمرین داده شد 
زنگ چهارم : قرآن 
تکلیف  : صفحه 15 تمرین ( ج) حل شود و (د) صفحه 17-18 مطالعه و حل شود صفحه 16 یک بار روخوانی انجام شود 
1395/07/27
زنگ اول : علوم 
کار در کلاس : تدریس صفحه 11-12-13
تکلیف : صفحه 23 - 24- 25 -26 خیلی سبز برای یکشنبه
زنگ دوم : ریاضی 
کار در کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز صفحه 79-80-81 عبارات جبری
تکلیف: جلسه بعدی امتحان ماهانه ریاضی و تدریس فصل معادله تک مجهولی 
زنگ سوم : عربی
کار در کلاس : حل چند تمرین از درس دوم و برگزاری آزمون 
تکلیف : حل تمارین صفحه 18 تا 21 کتاب خیلی سبز
 
 
1395/07/26
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز صفحه 58-59-60-61 کتاب خیلی سبز 
زنگ دوم :زبان
کار در کلاس : تدریس حال ساده - عادات و تکرار تمرین و پرسش و پاسخ 
تکلیف : روخوانی صفحات 18-19-69-70-71 و آمادگی برای امتحان ماهانه 
زنگ سوم : ادبیات
کار در کلاس : درس دوم : خوب جهان را ببین تدریس شد و از بچه ها پرسیده شد
تکلیف : درس 2 برای روز شنبه امتحان املا گرفته شود 
حتما در همان ساعت از تمام مطالبی که تا به حال درباره شعر ها گفته شده آزمون به عمل خواهد آمد
زنگ چهارم : ادبیات
کار در کلاس : به جای املا : بیت معروف از ترجیح بند هاتف اصفهانی توضیح داده شد و ارایه ها و دانش زبانی آن تعریف شد .
تکلیف : برای روز شنبه 95/8/1 ساعت چهارم آزمون مطالب گفته شد در دفتر پرسیده خواهد شد ضمنا خانواده های محترم لطف کنند و در خانه مطالب فوق را پرسیده در دفتر به بچه ها نمره بدهند تا در مدرسه بین نمره  دبیر و اولیاء مقایسه به عمل آید .  
 
1395/07/25
زنگ اول : مطالعات اجتماعی 
کار در کلاس : تدریس درس 4
زنگ دوم : علوم 
کار در کلاس : تدریس صفحه 9-10-11 کتاب 
زنگ سوم : مطالعات  
کار در کلاس : پرسش شفاهی از دانش آموزان به صورت تدریس درس و نمونه سوال 
زنگ چهارم : عربی 
کار در کلاس : تدریس درس دوم - دادن برنامه امتحانی ماهانه 
 
 
 
 
دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتوانند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنید
شنبه 24 مهر 95
ریاضی : حل تمرینات کتاب ریاضی ص 54 و 55عبارات جبری
1395/07/19
زنگ اول : ریاضی
کار در کلاس : ریاضی امتحان کوئیز گرفته شد 
تکلیف : 89-90-91-92 کتاب خیلی سبزدر دفتر 
زنگ دوم : زبان
کار در کلاس :پرسش و پاسخ و مرور مطالب سال های گذشته و دروس گذشته شروع تدریس درس دوم و نوشتن سوالات و پاسخ دادن که در جلسه قبل انجام شده بود 
زنگ سوم :ادبیات
کار در کلاس : درس اول نگارش تدریس شد
1395/07/18
زنگ اول : مطالعات 
کار در کلاس : توضیحات تکمیلی دروس 1-2-3 
تکلیف :پرسش شفاهی از دانش آموزان 
زنگ دوم : علوم 
کار در کلاس : حل تکلیف صفحه 17-18-19- دادن نمرات کوئیز به دانش آموزان داده شد .
 
 
1395/07/17
زنگ اول :
کار در کلاس : درس ادبیات پرسش از 6 نفر از شعر به نام خداوند بخشنده و مهربان
تکلیف : تمام شعر ( خداوند بخشنده مهربان)در خانه پرسیده شود و توسط اولیاء نمره داده شود 
زنگ دوم :
کار در کلاس : درس ریاضی تدریس معادله و عبارت جبری ادامه درس 
تدریس فصل معادله روش های حل و انواع معادله - حل تمرین از معادله - تدریس تقسیم عبارت جبری و حل تمرین از هر سه حالت 
زنگ سوم : 
کار در کلاس :درس زبان مرور مطالب گذشته 
تکلیف: تعداد 54 سوال در مورد درس اول کتاب هشتم و خلاصه ای از کتاب پارسال برای شنبه هفته آینده 
زنگ چهارم :
کار در کلاس : درس هنر سایه زنی از طریق آموزش نور پردازی و سایه زنی
تکلیف : انجام نور پردازی روی اجسام و اجرا روی کاغذ 
 
 
1395/07/15
زنگ اول :
کار در کلاس: درس کار و فناوری فعالیت های عملی و کامپیوتر ساخت و اندازه گیری یک قاب عکس 
زنگ سوم :
کار در کلاس : حل تمرینات کتاب کار خیلی سبز صفحه 85-86 
تکلیف : روز شنبه امتحان کوئیز شماره 2 از بخش جبر
1395/07/1
زنگ اول :
تدریس : کار و فناوری : کار با فلز - درس اول گفته شد 
تکلیف : پرسش از درس ارائه شده تا صفحه 5
زنگ دوم :
کار در کلاس : امتحان درس 1 - تدریس درس 1 توضیحات کلاسی تصیح برگه
تکلیف : کنفرانس درس 1 - پرسش شفاهی درس 1
 
1395/07/13
زنگ دوم : 
تدریس : تدریس فصل معادله و ادامه فصل و حل تمرین  از روش بدست آوردن مقادیر به ازای عدد خاص 
تکلیف : اعداد فرد و زوج و نماد  آنها و حل تمرین تالیفی 
زنگ سوم : 
حل تمرین کتاب کار 
جلسه بعد امتحان از درس 1بر
زنگ چهارم :
تفکر و پژوهش : نمایش فیلم 
1395/07/12
زنگ اول :
ریاضی تدریس  ادامه سوالات جبری درس داده شد - حل تمرین کتاب  تکلیف از کتاب خیلی سبز داده شد
زنگ دوم :
ادامه تدریس درس اول - پرسش از مطالب تدریس شده 
تکلیف: صفحات 15-16-17 کتاب سبز انجام شود - حفظ کردن لغات درس اول - حفظ کردن مکالمه صفحه 12 کتاب درسی 
زنگ سوم :
شعر به نام خدایی که جان آفرید دوباره خوانی شد و در بیت 5 تا بیت 10 نکات آرایه ای دستوری و معنی کلمات توضیح داده شد 
زنگ چهارم :
به جای درس تفکر درس بیش از این ها فقط روخوانی گردید
تکلیف : پر کردن قسمت اول جدولی که چاپ شد  
1395/07/11
زنگ اول :
مطالعات : تدریس درس 2 پرسش از دانش آموزان به 2 صورت ( پرسش شفاهی تدریس درس) سوالات در دفتر نوشته شود 
زنگ دوم :
تدریس تا پایان فصل 1      تکالیف علوم صفحه : 14-15-16-17کوئیز از درس هفته قبل 
زنگ سوم :
مطالعات : تدریس درس 13 به همراه توضیح درس سوالات نیز گفته شد 
سوالات در دفتر نوشته شود 
آمادگی برای امتحان کتبی ( جلسه آینده )
زنگ چهارم :
تدریس درس اول - حل تمرین کتاب کار 
1395/07/10
زنگ اول :
تدریس و شعر ای نام تو بهترین سر آغاز تا بیت 4 تدریس شد شد و نکات دستوری و آرایه های ادبی توضیح داده شد . 
زنگ سوم :
ادامه درس یک انجام دادن تمرینات درس 1 کتاب سبز جمله سازی 
1395/07/07
زنگ اول : تدریس نکات ایمنی و سلامتی بدن 
زنگ دوم :
دینی : پیش مطالعه  درس 1 آزمون از درس اول
زنگ سوم :
تدریس صفحه 4 و 5 حل تمرینات خیلی سبز
زنگ چهارم:
درس اول بقره جمله اول یادگیری و نوشتن