درج مطلب
 
96/7/16
زنگ اول : ریاضی 
کار در کلاس : حل کتاب کار و رفع اشکال 
تکلیف : حل بصورت پرسش و پاسخ کلاسی 
زنگ دوم : زبان 
زنگ سوم : دینی 
کار در کلاس : تدریس درس 1 - تدریس علت و معلول 
تکلیف : پرسش شفاهی 
زنگ چهارم : قران 
کار در کلاس : رو خوانی از درس و روانخوانی دانش آموزان  حل تمارین 1و2 کتاب 
تکلیف : پرسش از موارد درس داده شده
96/7/10
زنگ اول : عربی 
کار در کلاس : ترجمه درس 1 -حل تمارین 1و 2 درس- پرسش کلاسی
تکلیف : پرسش از مطالب گفته شده - حل تمارین ص7و8 کتاب 
زنگ دوم : ریاضی 
کار در کلاس : رفع اشکال فصل اول - تا سر احتمال مجموعه ها 
تکلیف : سوالات فرد تا آخر ص26 (کل سوالات تا آخر ص 26 باید حل شده باشد - امتحان در جلسه آینده از مجموعه ها 
زنگ سوم : انشا نگارش  مقدمه 
رکار در کلاس : روخوانی مقدمه توسط دانش آموزان -درس توضیح داده شد - به مطالب سالهای قبل اشاره شد سپس از دانش آموزان خواسته شد تا تصوراتشان را از هلو وخیاری که روی میز بو د بنویسند - تا ص 12 تدریس شد 
زنگ چهام : هنر
کار در کلاس : طراحی ذهنی تدریس شد
تاریخ:96/7/4
زنگ اول: مطالعات
 کار در کلاس:تدریس درس یک و دو 
تکلیف: پاسخ کار برگها -فعالیتها - سوالات داده شده-  پرسش از درس 1و2
زنگ 2 : علوم تجربی 
کار در کلاس : تدریس درس1
تکلیف: مطالعه درس 1
زنگ سوم: عربی
کار در کلاس :تکمیل قواعد هفتم و هشتم
تکلیف: پرسش از تمام قواعد تدریس شده
زنگ چهارم : پرژه 
تکلیف: نقد فیلم و داستان نویسی
تاریخ: 96/7/3
زنگ اول: عربی
کار در کلاس: مرور سال هفتم و هشتم مرور اسم مفرد- جمع- مذکر- مونث اشاره - استفهام و......... 
تکلیف: پرسش شفاهی از مباحث تدریس شده (اسم و فعل)
زنگ دوم: ریاضی اجتماع و اشتراک مجموعه ها نمودار ون -حل تکلیف جلسه قبل
تکلیف: از درس 6 تا آخر 11-ص11 تا آخر ص14
زنگ سوم: ادبیات
کار در کلاس: شعر به نام خداوند جان و خرد تدریس و رو خوانی شد و بیت اول از نظر فنی -آرایه ها - واژه ها و دستور برسی شد 
زنگ چهارم هنر
 
 
 
دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتو/انند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنند.
1396/2/23
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : حل نمونه سوالات گذشته ساده 
تکلیف: برای روز دوشنبه موراد زیر پرسیده میشود : لغات آخر درس - شکل دوم فعل : daily activities -simple past - present prgressive
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی گرفته شد ( لغت معنی  ) 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمارین فصل 2 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : مرور دوره سوالات امتحان نهایی
1396/2/19
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : حل نمونه سوال نهایی 
تکلیف: امتحان شفاهی 5 نمره 
زنگ دوم : علوم 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : فصل معادله خط تمام شد
1396/2/16
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : آزمون کلاسی 
تکلیف: برای روز دوشنبه پرسیده می شود کل کتاب 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس روان خوانی صفحه 143 تدریس و تمرین شد و روان خوانی شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب صفحه 129-130 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون تستی
1396/2/7
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : توضیحات دروس مالیات و عوارض 
تکلیف: پرسش شفاهی 
زنگ دوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : کار با چوب 
زنگ سوم : ورزش
1396/2/6
زنگ اول : کار و فناوری
کاردر کلاس : تدریس پودمان مالی 
تکلیف: پرسش از تست های تدریس شده 
زنگ دوم : دینی 
کاردر کلاس : تدریس درس سیزدهم بحث آزاد 
تکلیف: پیش مطالعه درس 14 
زنگ سوم : علوم
کاردر کلاس: تدریس فصل 14 کامل شد 
تکلیف: یکشنبه امتحان میان ترم علوم
زنگ چهارم: قرآن 
کاردر کلاس : روخوانی  و تدریس درس 12 قرآن آزمون دینی 
تکلیف: روخوانی متن درس 12 و تمرین روان خوانی
1396/2/4
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : تمارین فصل عبارت های گویا جلو رفت 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تمارین فصل عبارت ها ( گویا جلو رفت ) 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون زبان 
زنگ چهارم : ادبیات 
کاردر کلاس : شعر بود ، قدر تو افزون توضیح داده شد و نکات زبانی و ادبی بر روی تخته نوشته شد
 
1396/2/3
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : پرسش عربی - حل خیلی سبز - تدریس درس 12 کتاب 
تکلیف: حل خیلی سبز از صفحه 137 تا صفحه 140 - پرسش لغات صفحه 89 تا 98 - پرسش کل قواعد کتاب
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تمارین فصل بردارها تا سر آزمون فصل حل شد 
زنگ سوم : ریاضی
کاردر کلاس : آزمون فصل بردارها حل شد 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 14 -15

1396/2/3
زنگ اول: علوم
کاردر کلاس : تدریس فصل 15
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : پرسش - تدریس درس 10 
زنگ سوم : علوم 
کاردر کلاس : پرسش - دوره فصل 1 - 2 
زنگ چهارم : قرآن 
کاردر کلاس :  صفحه 104-105 خوانده شد - 105-106 حل شد
1395/11/1
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 9 کامل شد 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : تدریس کامل درس 7
تکلیف: پرسش از درس 7 - حل تمارین کتاب خیلی سبز درس 7
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 87-88 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز 
تکلیف: کوئیز از فصل 9
1395/1/30
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : مرور مطالب name - jop -simple terse -simple past - free time - this - that - is - the  
تکلیف: آزمون لغت برای روز دوشنبه تا آخر درس 5 - کتاب درسی - کتاب کار - کتاب سبز 
زنگ دوم: ادبیات 
کاردر کلاس : بقیه شعر آرش دیگر معنا شد و توضیح کامل داده شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 13 
تکلیف: امتحان از دروس 13 الی 23
1395/11/27
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس  : توضیحات بخش های مربوط به نماز ( مرتبط با درس ) 
تکلیف : آمادگی جهت کنفرانس درس 9
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : از صفحه 67 تا 70 تدریس شد - موضوع درس ها درست نویسی - حکایت نگاری و گسترش حکایت 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : پودمان عمران تا پایان گفته شد - مقدمه خودرو 
تکلیف: پرسش از موارد تدریس شده  
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : پرسش شفاهی
1395/11/25
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : ادامه تدریس فصل معادله خط و حل تمرین 
تکلیف: فردا امتحان تستی از فصل معادله ی خط 
زنگ دوم : زبان 
تکلیف : هفته آینده امتحان تا آخر درس 5   word book  تا آخر درس 5 کامل شود - کتاب خیلی سبز تا آخر درس 5 کامل شود 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون شفاهی از فهرست اشخاص - معنی و بیان نکته های ادبی و دستوری به طور کامل از شعر ( آرش دیگر )
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : امتحان کتبی 
تکلیف: مطالعه برای امتحان روز چهار شنبه از دروس 12 تا پایان 16
1395/11/14
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان تستی و تدریس درس نامعادله 
زنگ دوم : کار و فناوری - برگزاری جشن 
زنگ سوم : ورزش
1395/11/13
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : درس ششم  تدریس شد - توضیحات - بحث آزاد - پرسش و پاسخ 
تکلیف: فعالیت صفحه 69 -71 مطالعه و آزمون درس 7 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : صفحه 62 - داستان - پرسش شعر مثل - جمله عاطفی تا پایان صفحه 66 تدریس شد 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تدریس واحد عمران 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 17 
تکلیف: شنبه آینده 95/11/16 پرسش از درس 12 تا پایان درس 17 
 
1395/11/11
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلادس : تدریس اتحادهای جبری و تجزیه 
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : پرسش از بچه ها 
زنگ سوم : ادبیات 
کاردرکلاس : از چند نفر واژه های آخر کتاب پرسیده شد و بقیه درس دور اندیش توضیح کامل راجع به نکات ادبی و دستوری داده شد 
تکلیف: روز شنبه از بقیه دانش آموزان لغت های پایان کتاب پرسیده خواهد شد 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : توضیحات مبحث اجتماعی 
تکلیف: آمادگی داشتن برای امتحان
 
1395/11/6
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : درس ششم تدریس شد
تکلیف: مطالعه ی درس 7 تمرین و یادگیری وضو
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : تصویر نویسی تمرین شد و چند نفر از دانش آموزان انشا خواندند - نوشته را خوش آغاز کنیم - زیبا به پایان برسانیم تا صفحه 61 تدریس شد 
زنگ سوم :  کار و فناوری 
کاردر کلاس : امتحان کتبی از پودمان تاسیسات مکانیکی 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 16 
تکلیف: آمادگی داشتن برای امتحان 
1395/11/4
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس اتحادهای جبری و عبارات جبری 
تکلیف: صفحه 82 - 83 کتاب درسی - پنجشنبه آزمون تستی ریاضی 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : مرور زمان های حال ساده و گذشته ساده  - پرسش و پاسخ از دانش آموزان در مورد زمان های فوق 
برای شنبه آینده امتحان تا آخر درس 5
1395/10/29
زنگ اول : شرح درس 6 - طرح سوالات 
تکلیف: آزمون درس 7
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : صفحه 57 تدریس نویسی تمرین و چند نفر از بچه ها انشا خواندند و نمره در دفتر منظور شد 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تدریس تاسیسات مکانیکی 
تکلیف: جلسه آینده امتحان از تاسیسات مکانیکی 
1395/10/27
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : تمرین صفحه 59-60 حل شد - کتاب : سبز از صفحه 53-58 مرور و تمرین ها  حل شد .( درس دهم - آرش کمان گیر ) تدریس شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کار در کلاس : جمع بردارها به صورت مثلثی و به صورت متواضی الاضلاع - تدریس ضرب عدد در بردار و رسم 
تکلیف: صفحه 71 الی 75 انجام شود 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : کتاب سبز درس 4 به طور کامل حل شد 
تکلیف: پرسش تا آخر درس 5 لغات ، گرامر و ...  شنبه : 20 تا جمله گذشته ساده ( سوالی شود - منفی شود)
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 15
 
1395/10/25
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : کتاب کار درس 4 انجام شد  - جمله سازی با کلمات پرسشی انجام شد 
تکلیف: کتاب سبز تا آخر درس 4 حل شود 
تا آخر درس 4 لغات پرسیده می شود 
هفته آینده دوشنبه تا آخر درس پرسش و امتحان 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : بقیه شعر پرتو امید معنی شد و نکات دستوری - آرایه های ادبی و دانش زبانی تشریح و تعریف شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : اتمام فصل رادیکال ها و حل تمارین کتاب صفحه 76 و 77 
تکلیف: صفحه 82 4 سوال آخر صفحه 83 الی 89 از کتاب خیلی سبز انجام شود 
زنگ چهارم : دفاعی 
کاردر کلاس : تدریس درس هفتم ( پرافند غیر عامل ) توسط دانش آموزان 
1395/10/22
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : درس 8 توضیح و پاسخ داده شد 
تکلیف : آزمون از درس 8 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : فعالیت نگارش درس 4 صفحه 53 الی 58 همراه با تمرین ( آزمون تست ادبیات 3 ) 
زنگ سوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : تدریس تاسیسات مکانیکی 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس درس 14 
 : 
1395/10/20
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : حکایت ( شعر خطر کن ) و شعر پرتو امید توضیح کامل داده شد و نکات ، دانش های زبانی و آرایه های ادبی و دستور کاملا شرح داده شد .
زنگ دوم : زبان 
کاردر کلاس : تدریس درس 5
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس گویا کردن کسرها 
زنگ چهارم : مطالعات 
کار در کلاس : تدریس درس 13 
1395/10/19
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : دوره مباحث 1 - 7 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : دوره ی قواعد نوبت اول 
تکلیف: پرسش از قواعد نوبت اول 
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : قرائت آیات درس 7 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس مفهوم فشار از فصل 8 
تکلیف: صفحه 130 - 131 انجام شود 
1395/10/18
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : درس 4 تدریس شد - مفرد تکرار و تدریس شد 
تکلیف : زمان های حال ساده - حال استمراری و لغات دروس 1- 2- 3 - 4 پرسیده از موارد ذکر شده 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آداب زندگانی ، به طور کامل تمام نکات دستوری و آرایه و بحث در مورد نمونه نثر قدیم تعریف گردید 
زنگ سوم: ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس گویا کردن اعداد 
زنگ چهارم : آمادگی دفاعی 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان 
1395/10/1
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : پرسش و پاسخ درسی - نمونه های بیان مهم درسی و آیات 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون درسی شفاهی - قرائت - لغت - آثار اعلام - آثار اشخاص 
زنگ سوم :کار و فناوری
کاردر کلاس : تدریس پودمان تاسیسات مکانیکی
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : دروه دروس
 
1395/10/30
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : امتحان شفاهی قرآن و عربی
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : دوره درس های 1 - 7 
زنگ سوم : ریاضی 
کار در کلاس : حل تمارین  صفحه 68- 69- 70 -71 
زنگ چهارم : هنر 
کار در کلاس  : حل تمرینات ریاضی 
1395/09/29
زنگ اول :ادبیات 
کاردر کلاس : پرسش - واژه ها - اعلام - آثار - اعلام اشخاص انجام  شد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات فصل توان و جذر صفحات 61 - 62 -63 
تکلیف: فردا ادامه و حل تمرینات ریاضی در کلاس 
زنگ سوم : زبان
کاردر کلاس : امتحان شفاهی 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : دوره دروس 
1395/09/28
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 7
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین عربی خیلی سبز
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : کوئیز عربی برگزار شد 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات فصل 5 خیلی سبز
1395/09/25
زنگ اول : ریاضی
کاردر کلاس : تدریس  نماد علمی و حل تمرین
زنگ دوم : کار و فناوری
کاردر کلاس : کامپیوتر - کارگاه - مدار الکتریکی
1395/09/24
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : درس 4-5 داده شد و سوالات مطرح شد 
تکلیف: یافتن جواب سوالات و در صورت احتیاج به راهنمایی ارجاع به دبیر 
زنگ دوم : انشا ء
کاردر کلاس : فعالیت های نگارشی ، نوع نوشتار زبان ادبی تدریس شد تا صفحه 45 
تکلیف: صفحه 44 مثل نویسی در منزل انجام شود 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : تا پایان پودمان برق تدریس شد 
تکلیقف: پرسش از پودمان برق 
زنگ چهارم : مطالعات 
کاردر کلاس : مرور دروس 
1395/09/23
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین درس 4-5 کتاب خیلی سبز 
تکلیف : پرسش کلاسی 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس درس زمین ساخت ورقه ای ( درس 6 ) تا پایان درس 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس معادلات توانی و حل تمرین های کتاب و خارج صفحه 60-61-62-63-64 و 68 از کتاب درسی 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : تدریس رادیکال ها و ذکر نکات جذر و حل تمارین 
1395/09/22
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : کتاب سبز تمرین شد و شعر دور اندیش و راز موفقیت تدریس شد و آخرین پرسش نیز تدریس شد 
تکلیف: از صفحه 16 تا صفحه 25 برای هفته آینده در منزل حل شود 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه توان  (توان منفی )
زنگ سوم : زبان 
کاردرکلاس : حل کتاب  خیلی سبز 
تکلیف: آمادگی برای پرسش شفاهی 
 
ن 1395/09/21
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : کوئیز کلاسی : 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین درس 5 کتاب 
تکلیف : پرسش از فعل نهی و امر - حل تمارین درس 5 خیلی سبز
دزنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس  درس 5 قرآن 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرینات کوئیز و خیلی سبز 
تکلیف : کتاب خیلی سبز تکمیل فصل 5 
1395/09/20
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : حل کردن کتاب کار تا آخر درس 3 - کتاب work book  دروس 1-2-3 به طور کامل در کلاس انجام شده است . 
تکلیف: برای روز دوشنبه کتاب خیلی سبز تا آخر درس 3 حل شود -برای روز دوشنبه پرسیده می شود تا آخر درس 3
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : تست آزمون گرفته شده بین بچه ها توزیع و یکایک پرسش ها پاسخ داده شد
تکلیف: شعر حفظی آزمون پرسیده و برای دوشنبه 9/22 از همه بچه ها آزمون شفاهی لغت پرسیده می شود
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس فصل توان کل 3 سال از پایه هفتم تا نهم 
زنگ چهارم : دفاعی
کاردر کلاس : مرور درس ها 1 تا 6 - پرسش شفاهی صورت گرفت 
 
 
1395/09/17
زنگ اول : دینی 
کار در کلاس : تدریس درس 3 و طرح سوال ( مباحث آزاد ) 
تکلیف: درس 4-5 پیش مطالعه ( تکرار تکلیف) 
زنگ دوم : انشاء 
کاردر کلاس : صفحه 33 درست نویسی تدریس و تمرین گردید صفحه 34 حکایت نگارشی تدریس و تمرین شد درس سوم : نوع زبان نوشته را انتخاب کنیم و توضیح داده شد
تکلیف:بقیه مطالب در هفته آینده تا صفحه 38 مرور شود 
زنگ سوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس: ادامه ی پودمان برق
زنگ چهارم : مطالعات
کاردر کلاس : دوره دروس 5 و 12  
 
1395/09/16وو
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : ترجمه درس 5
تکلیف : پرسش از درس 5 - حل تمارین کتاب 55-56-57-58-59
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : اتمام فصل 5
تکلیف: یکشنبه کوئیز از فصل 5
زنگ سوم : ریاضی
کاردر کلاس : تدریس فصل تشابه مثلث ها 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : ریاضی حل تمرین صفحه 54 تا آخر 
1395/09/15
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : تدریس درس (شعر خطر کن)و درس شعر پرتو ا مید 
تکلیف: درس آزاد تا 9/16 انجام شود
زنگ دوم : ریاضی
کاردر کلاس : گرفتن امتحان ماهانه آذر 
زنگ سوم : زبان 
تکلیف: پرسش زمان حال ساده - حل نمونه جمله در زمان های مختلف (ساده - استمراری - گذشته ) انجام شود برای شنبه آینده 
زنگ چارم : مطالعات
کاردر کلاس : توضیحات در ارتباط درس 12
تکلیف: امتحان کتبی جلسه آینده 
 
 
1395/09/14ج
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 5 تا صفحه 51
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : تدریس قواعد فعل نهی 
تکلیف: پرسش از تمام فعلهایی ( ماضی - مضارع - امر - نهی - نقی - آینده )
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : قرائت سوره ی قمر 
تکلیف: تحقیق درباره ی ثواب صلوات 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس  : تدریس تا صفحه 56  علوم 
تکلیف: تمرینات خیلی سبز صفحه 89- 90-91 انجام شود 
1395/09/13
زنگ اول : زبان
کاردر کلاس : درس سوم تدریس شد 
زبان حال ساده برای چندمین بار  با تمام نکات گفته شد 
تکلیف: کتاب کار و کتاب خیلی سبز برای جلسه بعد انجام شود - درس سوم کتاب کار تا آخر صفحه 51 و کتاب سبز تا آخر صفحه 40 انجام شود 
زنگ دوم : فارسی 
کاردر کلاس : درس 6 آداب زندگانی تدریس شد 
تکلیف: درس 5 درس آزاد از صفحه 42 تا پایان صفحه 46 در منزل انجام شود 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : صفحه 39 الی 52 کتاب درسی حل شود 
زنگ چهارم :آمادگی دفاعی 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون تستی 
1395/09/09
زنگ اول : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس 4 کتاب خیلی سبز 
تکلیف: پرسش از درس 3 / 4 و پیش مطالعه درس 5
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : مرور فصل سوم و چهارم 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس هندسه صفحه 36 و 37 و38 و 39 کتاب درسی 
تکلیف: صفحه 54-55-57-58-60-61 کتاب خیلی سبز برای پنج شنبه 
زنگ چهارم : هنر
کاردر کلاس : کنتراست روی استوانه 
1395/09/07
زنگ اول : علوم 
کار در کلاس : امتحان فصل سوم و چهارم 
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمارین کتاب درس  
تکلیف : حل تمارین کتاب خیلی سبز درس 4 
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلا س : تدریس نمی از درس 4 و نیمی از درس 5 
تکلیف : تحقیق درباره ی واژه ی حدیث نبوی 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : مرور دروس فصل 3
1395/09/06 
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : دروس 1- 2 زمان های حال ساده - گذشته ساده 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان ماهانه انشاء
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس درس استدلال و هندسه 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس درس 12 
تکلیف: آمادگی برای امتحان هفته ی آینده 
1395/09/03
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : آزمون درس 1 و 2 - تدریس و توضیح درس 3 
تکلیف: حل تکلیف درس 3-4-5 
زنگ دوم : انشا ء
کاردر کلاس : در 2 واژه ها را بشناسیم و صفحه 26 تا 30 تدریس گردید و تمرین نوشتن انشاء انجام گردید 
1- گذر رودخانه - قدر آب را بدانیم - یکی از فصل های خانواده 
زنگ سوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : تدریس پودمان 5 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی
کاردر کلاس : پرسش شفاهی از دانش آموزان و توضیحات در ارتباط با امتحان ماهانه 
1395/09/02
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : برگزاری امتحان ماهانه 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : حل تمرین صفحه 73-79 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : کتاب خیلی سبز صفحه 46-47-48 حل شد 
1395/09/01
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : تمرین های صفحات 33-34-35 حل شد و درس روان خانی تمرین گردید 
تکلیف: درباره ی پروین اعتصامی تحقیق شود یا شعری از ایشان نوشته شود  
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات کتاب خیلی سبز 46-47-48 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : آزمون ماهیانه برگزار شد و پرسش کلاسی از همه گرفته شد 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی
کاردر کلاس : تکمیل درس 10 و تدریس ابتدای درس 11 
تکلیف: آمادگی برای امتحان ماهانه 
1395/08/29
زنگ اول : زبان 
 کاردر کلاس : حل تمرینات   work book  دروس اول و دوم - حل تمرینات کتاب خیلی سبز دروس اول و دوم 
تکلیف: مطالعه برای امتحان تا آخر درس 2
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : درس های حکایت و هم نشین تدریس شده و تمرین های صفحه 27 و 28 حل شد 
تکلیف: تمرین برای جلسه بعد حل تمرین 33-35 در منزل انجام شود 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : پرسش کلاسی از دروس گذشته 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس ادامه درس 9 و پرسش شفاهی از دانش آموزان صورت گرفت 
 
1395/08/25
زنگ اول : مطالعات 
کاردر کلاس : تدریس مقدمه (ابتدا) درس 9
زنگ دوم : علوم
کار در کلاس : حل تمرینات صفحه 73 خیلی سبز
 زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : کتاب خیلی سبز صفحه 47 - 48 
تکلیف: جلسه آینده 4 کوئیز و دیدن حل تمرین کتاب - تدریس تکالیف درس - قدر مطلق - تحلیل نکات قدر مطلق 
1395/08/24
زنگ اول : ادبیات 
کار در کلاس : شعر پرواز به طور کامل از نظر دستوری و آرایه های ادبی و دانش زبانی توضیح داده شد و روی تخته نوشته شد 
تکلیف: درس اول - دوم تست آزمون است و حتما در خانه دوبار  مطالعه شود و هر بار نیم ساعت مجموعا یک ساعت وقت می گیرد 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس نکات تکمیلی قدر مطلق و حل تمرین های تالیفی در رابطه قدر مطلق 
تکلیف: کتاب خیلی سبز صفحه 44-45-46 انجام شود 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : امتحان از دروس 1-2 گرفته شد 
تکلیف: فردا دروس 1-2 پرسیده می شود 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کار در کلاس : تدریس درس 8 
تکلیف: آمادگی برای امتحان از درس 1 تا 8
1395/08/23
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس فصل 4 سرعت ، شتاب ، تندی
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل تمرین های کتاب خیلی سبز
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس درس 4
زنگ چهارم : علوم
کاردر کلاس : تکمیل فصل 4
تکلیف: کتاب خیلی سبز صفحه 72-73-78-79 انجام شود 
 
1395/08/22
زنگ اول : زبان
کاردر کلاس : پرسش دروس اول و دوم - چک کردن workbook
تکلیف: انجام دادن کتاب خیلی سبز دروس 1 و 2 برای روز دوشنبه - هفته آینده آزمون کتبی از دروس 1و2
زنگ دوم : فارسی 
کار در کلاس : درس 3 و شعر آینه باز خوانی شد 
تکلیف:تمرین صفحه 27 تا پایان 28 در خانه روی کار انجام شود 
زنگ سوم : تدریس فصل قدر مطلق و حل مثال 
تکلیف: حل تمرینات صفحه 82-83 کتاب درسی - دوشنبه 4 کوئیز 
زنگ چهارم : آمادگی دفاعی 
کاردر کلاس : تدریس درس 6 
تکلیف: آمادگی برای امتحان از دروس 1 تا 6
1395/08/20
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات صفحه 24 کتاب 
تکلیف: تدریس ادامه فصل اعداد حقیقی 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : فعالیت گروه - تدریس گروه - کامپیوتر 
تکلیف: وسایل مدار الکتریکی 
1395/08/19
زنگ اول : دینی 
تکلیف: پیش مطالعه درس 3-4 حل فعالیت ها و تمرین ها 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : امتحان انشا برگزار شد - نمرات املا داده شد 
زنگ سوم : کارو فناوری 
کاردر کلاس : پودمان 2 تا پایان تدریس شد 
تکلیف: امتحان از پودمان 2
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : ادامه تدریس درس 7 
تکلیف: آمادگی برای امتحان از دروس 1 تا 7
 
 
1395/08/18
زنگ دوم : عربی 
کاردر کلاس : حل کردن کتاب خیلی سبز 
تکلیف : پرسش از درس 3 
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس ریاضی درس اعداد حقیقی - رسم اعداد روی محور 
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : تدریس کنتراست سایه زنی روی گلوله 
1395/08/17
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : ازدرس 2 صفحه 19 املا گفته شد ( کتاب سبز ) تا صفحه 13 تدریس و تمرین شد - درباره تشبیه مفصل بحث شد 
تکلیف: صفحه 14-15 در منزل حل شود دوشنبه آزمون تست تا صفحه 23 شامل : شعرها - نویسندگان و تمامی مطالب دستوری و آرایه 
زنگ دوم : ریاضی 
کاردر کلاس : تدریس اعداد متناوب و مختوم - حل تمرین صفحه 22 کتاب 
زنگ سوم : زبان 
کاردر کلاس : دوره مجدد زمان ها 
تکلیف :نوشتن جملات سوالی برای افعال داده شده - برای شنبه کتاب کار تا آخر صفحه 33 حل شود - برای دوشنبه آینده کتاب خیلی سبز تا صفحه 30 حل شود 
برای روز شنبه لغات درس اول و دوم پرسیده می شود - برای دوشنبه آینده درس اول و دوم امتحان گرفته خواهد شد - 30 تا فعل  داده شده برای روز شنبه بیاورند
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس درس 7 
تکلیف: آمادگی برای پرسش کلاسی
1395/08/16
زنگ اول:
علوم:کاردر کلاس:تکمیل فصل 3 و حل تمرین
 
زنگ دوم : عربی
کاردر کلاس : تدریس درس 4
تکلیف: پرسش از درس امر - حل تمرین درس 3 کتاب خیلی سبز 
1395/08/15
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : ادامه درس دوم تدریس شد - زبان های حال ساده - حال استمراری و گذشته ساده برای چندمین بار تدریس شد 
تکلیف: برای دوشنبه از افعال داده شده در سه زمان فوق جملات سوالی نوشته شود 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : شعر ( پرواز ) تدریس و روان خوانی گردید - دستور زبان : درباره اسم ( هسته ) و وابسته های پیشین و انواع آن ، همچنین وابسته های پسین و انواع آن توضیح داده شد .
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات 34 خیلی سبز - صفحه 20-21 کتاب درسی 
زنگ چهارم : آمادگی دفاعی 
کاردر کلاس : ادامه تدریس درس 5 
تکلیف: امتحان کتبی از دروس 1 تا 5 
1395/08/13
زنگ دوم : کار و فناوری
کاردر کلاس : فعالیت برقی -تهیه وسایل مدار الکتریکی
1395/08/12
زنگ اول : دینی 
کاردر کلاس : درس 2 طراح سوال 
آزمون درس 3 پیش مطالعه 
زنگ دوم : انشا ء 
کاردر کلاس : انشا ء هفته قبل بررسی و توسط دانش آموزان داوری شده تدریس 1 درست نویسی تدریس و توضیح داده شد 
تکلیف: انشا ء درباره ی اذان - شانس و اتوبوس شلوغ داوری شود 
زنگ سوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : امتحان کلاسی گرفته شد 
تکلیف: پرسش از پودمان 3
زنگ چهارم : مطالعات
کاردر کلاس : پرسش از دانش آموزان به صورت شفاهی - بازدید دفاتر 
 
1395/08/1
زنگ اول : عربی 
کاردر کلاس : تدریس قواعد درس 3
تکلیف: پرسش از فعل امر و حل تمارین 35 تا 37 کتاب درسی 
زنگ دوم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 34-32 
تکلیف : تمرین خیلی سبز صفحه 57-58-59 
1395/08/10
زنگ اول : ادبیات 
کاردر کلاس : درس ( زیبایی آفرینش ) و شعر آفرینش همه تا آخر با  معنا ونکات - دانش ادبی و دانش زبانی توضیح داده شد - تکلیف : سرکلاس انجام شد 
زنگ دوم : ریاضی
کاردر کلاس : حل تمرینات خیلی سبز صفحه 28 انجام شد 
تکلیف: تدریس فصل 2 - اعداد حقیقی - کتاب خیلی سبز صفحه 34 سوال 1-2-3-4-5 صفحه 36 و سوال 11-12 صفحه 35 
زنگ سوم : زبان 
کار در کلاس : ادامه بحث استمراری تدریس شد 
تکلیف: تا آخر صفحه 40 درس دوم خوانده شود و تمرین ها حل شود - کتاب کار تا آخر درس 2 حل شود - مکالمه هتل نوشته شود - لغات درس یک و دو خوانده شود  پرسیده می شود 
زنگ چهارم : مطالعات اجتماعی 
کاردر کلاس : تدریس درس 6 
تکلیف: آمادگی برای پرسش از درس 1 تا 6
1395/08/09
زنگ اول : علوم 
کاردر کلاس : تدریس صفحه 25-30 
زنگ دوم :عربی
کار در کلاس : حل تمارین کتاب خیلی سبز 
تکلیف: پرسش از درس دوم 
زنگ سوم : قرآن 
کاردر کلاس : تدریس کامل درس 2 قرآن 
تکلیف: امتحان کتبی از دو درس اول قرآن 
زنگ چهارم : علوم 
کاردر کلاس : تدریس علوم تا صفحه 31 
تکلیف خیلی سبز 
1395/08/08
زنگ اول : زبان 
کاردر کلاس : پرسش از دانش آموزان 
تکلیف: گرامر انجام شود 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : از بیت 4 تا بیت 8 توضیح داده شد و نکات دستوری آرایه ای و معنای لغات بیان شد
تکلیف: هفته آینده شعر هایی که گفته شد پرسیده خواهد شد در خانه مرور شود 
زنگ سوم : ریاضی 
کار در کلاس : تدریس ادامه مجموعه ها ( دمورگان و جبر مجموعه ها )
تکلیف: حل تمرینات خیلی سبز صفحه 27-28 
دوشنبه 3 کوئیز از مجموعه ها 
1395/08/06
زنگ اول : ریاضی 
کاردر کلاس : برگزاری آزمون تستی 
زنگ دوم : کار و فناوری 
کاردر کلاس : فعالیت عملی 
تکلیف :تهیه وسایل مدار الکتریکی 
 
1395/08/05
زنگ اول : دینی 
تکلیف: آزمون درس 2 و حل مساله و فعالیت های  درس 2 و حل سوالات آخر درس 2 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : صفحه 20 فعالیت های نگارش توضیح داده شد و قرار شد یکی از موضوع های صفحه 21 برای هفته آینده نوشته شود 
تکلیف: انتخاب یکی از موضوع های صفحه 21 برای هفته آینده - چهار شنب
کاردر کلاس : برگزاری امتحان ماهانه ه با توجه به ضوابط بند نویسی 
زنگ چهارم : مطالعات 
 
1395/08/04
زنگ اول : عربی
کاردر کلاس : حل تمارین درس دوم به صورت کامل 
تکلیف: حل الباقی تمارین درس دو از کتاب خیلی سبز 
زنگ دوم : علوم
کاردر کلاس : علوم امتحان ماهانه
زنگ سوم : ریاضی 
کاردر کلاس : حل تمرینات کتاب صفحه 14و16
زنگ چهارم : هنر 
کاردر کلاس : کنتراست رنگ و سایه زنی روی مکعب و نور 
1395/08/03
زنگ اول :فارسی
کار در کلاس : بررسی جدول حروف هم آوا و حل تمرین صفحه 14-15 - آخر شعر تابیت 3 توضیح کامل داده شد 
تکلیف : هفته آینده مرور درس های خوانده شد تا صفحه 19
زنگ سوم : زبان 
کار در کلاس : تدریس درس دوم 
تکلیف: حفظ لغات درس اول و درس دوم - حفظ افعال بی قاعده آخر کتاب ( 25 تای اول ) - حفظ کردن مکالمه صفحه 30 برای اجرای نمایش روز شنبه و همچنین صفحه 16 نیز باید حفظ شود - جمله سازی با افعال داده شده ( 36 تا جمله )
زنگ چهارم :
کاردر کلاس : تدریس درس 5 
تکلیف : آمادگی برای امتحان ماهانه 
1395/08/02
زنگ اول : علوم
تکلیف : حل تمرینات خیلی سبز صفحه 32-37 
زنگ دوم : عربی
کاردرکلاس : حل تمارین درس دوم صفحه 24-25-26 خیلی سبز 
زنگ سوم : قرآن 
برگزاری امتحان ماهانه دفاعی 
زنگ  چهارم :علوم 
کاردر کلاس : انجام آزمایش صفحه 3 و15
1395/08/01
زنگ اول: زبان
کا رد کلاس : زبان کتاب کار درس اول کامل انجام شد کتاب خیلی سبز درس درس اول کامل انجام شد 
 تکلیف :مطالعه برای امتحان روز دوشنبه-کتاب کار - مطالعه کتاب خیلی سبز
 
زنگ دوم : ادبیات 
کاردر کلاس : آزمون املا و ادبیات گرفته شد به صورت تجمیع 
تکلیف : برای جلسه آینده به تمامی بچه ها دفتر تکلیف کلاس که در خانه از آنها پرسیده شود و نمره والدین در آنها باشد - جدول حروف هم آهنگ بیاورند 
زنگ سوم : ریاضی
کار در کلاس : تمرین ریاضی از کتاب خیلی سبز
تکلیف : صفحه 26-27-28-29-30 خیلی سبز
زنگ چهارم : آمادگی دفاعی
کار در کلاس : تدریس درس 5 توسط دانش آموزان 
زنگ اول : دینی 
تکلیف : پیش مطالعه و آ زمون درس 2
زنگ سوم : کار و فناوری 
کا در کلاس : کار و فناوری : تدریس ترسیم با رایانه 
تکلیف : پرسش از صفحات تدریس شد 
زنگ چهارم : مطالعات 
کار در کلاس : پرسش از دانش آموزان به صورت تدریس درس 
1395/07/27
زنگ اول : عربی 
کار در کلاس : ترجمه ی درس دوم وبرگزاری امتحان 
تکلیف : حل 3 صفحه از کتاب خیلی سبز
زنگ دوم :علوم
کار در کلاس : صفحه 23-24 و 33- 34 خیلی سبز انجام  شد 
زنگ سوم : ریاضی 
کا ردر کلاس : حل تمرین کتاب خیلی سبز صفحه 21-22 
زنگ چهارم : هنر
کار در کلاس : هنر تدریس  contrast  - سیاه قلم - نور پرداز 
1395/07/26
زنگ اول : ادبیات 
کار در کلاس : درس 2 عجایب حق تعالی تدریس و توضیح کامل داده شد - نکات ویژه (نثری ) در هفته آینده توضیح داده خواهد شد 
تکلیف : روز شنبه آزمون ادبیات فارسی تا آخر درس 2 املاء و پرسیدن نکات آرایه ای و دستوری
زنگ دوم : ریاضی 
کار در کلاس : حل تمرین کتاب و تدریس ادامه مجموعه ها قضایای دمورگان - متمم یک مجموعه و مجموعه مرجع - جبر مجموعه ها ( خاصیت توزیع پذیری - شرکت پذیری و جابجایی)
تکلیف : 17-18-19-20 کتاب خیلی سبز فردا سه شنبه بازدید می شود 
زنگ سوم : زبان 
کار در کلاس :تمام کردن تدریس درس اول پرسش درباره کار های روزانه - افعال بی قاعده
تکلیف : مطالعه درس یک و آماده شدن برای امتحان 
زنگ چهارم: مطالعات 
کار در کلاس : تدریس درس 4 
تکلیف : سوالات و توضیحات تکمیلی نیز گفته شد 
 
1395/07/25
زنگ اول :علوم
تدریس صفحه 18-21 کتاب 
زنگ دوم :عربی 
کار در کلاس  : تدریس درس دوم 
تکلیف : پرسش از قواعد درس دوم و حل تمارین صفحه 20-21 کتاب درسی 
زنگ سوم :قرآن 
کار در کلاس : تدریس نیمی از درس دوم 
تکلیف : پرسش از درس دوم 
زنگ چهارم :
کار در کلاس  : تدریس صفحه 21-22 
تکلیف : پرسش فصل دوم 
 
شنبه 24 مهر 95
آمادگی دفاعی : تدریس درس 4 *برای جلسه بعد امتحان آمادگی از دروس 1 تا 4
ریاضی : حل تمرینات کتاب ریاضی صفحات 10-11-12-15
ادبیات فارسی: تعریف جناس بطور کامل و آوردن مثال*تدریس درس اول *از تمام مطالب گفته شده تاریخ 95/8/1 آزمون به عمل می آید اولیا محترم از این قسمت آزمون بگیرندو در دفترچه نمره به دانش آموز نمره دهند.
1395/07/19
زنگ اول :ادبیات 
کار در کلاس : انشا پرسیده شد و بقیه در جلسه ی آینده پرسیده می شود 
زنگ سوم :زبان 
کار در کلاس : زبان پرسش مطالب گذشته 
تکلیف : آزمون شفاهی از درس اول - یک روز خود را به انگلیسی توضیح دهید - لغات درس اول با  معنی حفظ شود - افعال بی قاعده آخر کتاب با معنی حفظ شود  ( 25 تای اول ) 
1395/07/18
زنگ اول : علوم 
کار در کلاس : علوم تا صفحه 16 درس داده شد 
تکلیف: صفحه 22-23-24 خیلی سبز  انجام شود 
زنگ دوم : عربی
کار در کلاس :حل تمرین درس اول از کتاب و کتاب کار 
تکلیف : پرسش از درس اول 
زنگ سوم :قرآن 
کار در کلاس : حل تمرین کتاب کار 
تکلیف :پرسش از درس اول
زنگ چهارم :علوم 
تکلیف : صفحه 33-37 خیلی سبز تمرین داده شد 
 
95/7/17
زنگ اول:
کار در کلاس:زبان مرور دروس گذشته:افعال tobe حال ساده-گذشته ساده -جمله سازی
زنگ دوم:
کار در کلاس:شعربه نام خداوند جان و خرد پرسیده شد به صورت پا تخته ای و نوشتن آرایه هاو
نکات دانش های ادبی و زبان
تکالیف:تمام شعر در خانه خوانده شودو توسط اولیا امتحان گرفته شود و نمره داده شود
به این دلیل که با نمره مستمر جمع و در دفتر ثبت می شود
زنگ سوم:
کار در کلاس:
حل تمرین از کتاب ریاضی خیلی سبز-ادامه تدریس مجموعه ها و توضیح تست زنی با نمودار ون
تکالیف:از کتاب ریاضی:ص4-ص5و ص6 و کل ص7
زنگ چهارم :
کار در کلاس : درس آمادگی دفاعی  تدریس درس 3 توسط دانش آموزان ( پرسش شفاهی ) - امتحان کوئیز گرفته شد 
 
 
 
 
 
 
1395/07/15
زنگ اول
:
کار در کلاس : ریاضی حل تمرین کتاب خیلی سبز صفحه 21-22-23 
زنگ سوم :
کار در کلاس : درس کار و فناوری - فعالیت های علگرفته امپیوتر مدارهای الکتریکی گفته شد 
1395/07/14
زنگ اول :
کار در کلاس : دینی امتحان درس 1 - مطالعه ی درس توضیح بخشی از درس 
تکلیف : مطالعه جهت کنفرانس و پرسش شفاهی 
زنگ دوم :
انشاء - یاد آوری مطالب نگارشی سال های قبل : بیان داستان نگارشی و تدریس صفحه 14-15-16-17-18 
تکلیف : تکلیف شنبه 95/7/17 آزمون در خانه از روی مطالب دفتر توسط اولیاء -تنظیم جدول حروف الفبا - نوشتن یک انشاء انتخابی در خانه 
زنگ سوم :
کار در کلاس : کار و فناوری - تدریس الگوریتم 
تکلیف : پرسش از صفحات تدریس شده تا صفحه 10 
زنگ چهارم :
کار در کلاس : مطالعات اجتماعی امتحان کتبی از دروس 1-2-3 (بررسی دفاتر ) 
تکلیف : آمادگی برای تدریس جهت ارائه توسط دانش آموزان 
1395/07/13
زنگ دوم :
تدریس فصل دوم - صفحه 12 -13 تدریس شد 
تکلیف : صفحه 22 - 23- 24- 25 تکلیف داده شد .
زنگ سوم :
ریاضیات تدریس جبر مجموع اجتماع و اشتراک 
تفاضل  حل تمرین و مثال 
کلیف : حل کتاب تیز هوشان تکلیف صفحه 20-21-23-24  
زنگ چهارم :
آموزش کنترات سایه زنی با مداد B 6
1395/07/12
زنگ اول:
فارسی شعر به نام خداوند جان و خرد تا بیت 5 آرایه ها - دانش زبانی و معنی لقت ها توضیح داده شد .
تکلیف: برای روز شنبه 1395/07/17  جدول کلمه هایی که در صدا یک نواخت و در نوشتن متفاوتند 
زنگ دوم : 
تدریس ادامه فصل مجموعه ها و زیر مجموعه ها از روش توانی  حل تمرین در کلاس 
زنگ سوم :
ادامه تدریس درس اول - توضیح فعل - صفت - قید - افعال  tobe 
تکلیف : تمرین صفحات 8-9-10-11-12 کتاب کار انجام شود درس اول خوانده شود جفظ لغات درس اول 
زنگ چهارم :
ار در کلاس :مطالات اجتماعی :  کتدریس درس 3 پرسش از دانش آموزان به 2 صورت تدرس درس - سوالات شفاهی 
1395/07/11
زنگ اول :
فصل 1 علوم تمام شد - صفحه 19 تا 25 خیلی سبز
زنگ دوم:
تدریس عربی فصل اول و حل تمرین کتاب درسی - پرسش از مطالب گذشته - حل تمرین کتاب کار - مورد خاصی نبود 
زنگ سوم :
تدریس کامل درس اول و پرسش از دانش آموزان 
زنگ چهارم :
تکالیف صفحه 10-11-12-13 تکمیل شد .
کوئیز گرفته شد 
1395/07/10
زنگ اول : 
درس اول تدریس شد 
1- ده تا جمله ( حال ساده - گذشته ساده )
2- ده تا صفت با مترادف 
3- لغات درس اول با مترادف 
زنگ دوم :
تدریس شعر ای نام تو بهترین سرآغاز تا بیت سوم و معنی و نکات دستوری و آرایه های ادبی آن توضیح کامل داده شد 
زنگ چهارم :
آمادگی دفاعی : تدریس درس 1 و 2 سوالات نیز گفته شد
پرسش ( توسط دانش آموزان درس 1 تدریس شد 
سوالات در دفتر نوشته شود  
 
-1395/07/07
زنگ اول :
دینی : پیش مطالعه  درس 1 آزمون از درس اول 
 
زنگ دوم :
ادبیات :بیت ملک ذکر تو گویم  توضیح داده شد و  بقیه نکات آرایه ای - دانش زبانی و توضیح درباره شاعر و بقیه مطالب گفته شد.
زنگ سوم :
کار و فناوری : مقدمه و چگونگی انجام کار و فعالیت در طول سال هدایت تحصیلی 
زنگ چهارم :
مطالعات : تدریس درس 2 کنفرانس ( تدریس توسط دانش آموزان ) صورت گرفت سوالات در دفتر نوشته شود