۰۲ اردیبهشت ۹۴, ۱۶:۵۲
معما را حل کنید: فقط جواب را بنویسید اما راه حل را ننویسید تا دوستانتان هم فکر کنند.